Ազինների հիմքի վրա նոր չկոնդենսացված բի- և տրիցիկլիկ հետերոհամակարգերի սինթեզը և դրանց ածանցյալների կենսաբանական ակտիվությունը

2018

Confirmed