The Iconographic and Stylistic Features of the Miniature Art of Vaspurakan According to the Art of Hovhannes of Khizan, Zachariah of Avants and Mesrop of Khizan (end of the 14th - first half of the 17th centuries)

2021

Confirmed
Ընդդիմախոս Ք.Գ.Ավետիսյանի կարծիքը
Ք.Գ.Ավետիսյան (317.63 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Հ.Ղազարյանի կարծիքը
Վ.Հ.Ղազարյան (324.37 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ավետիսյան Ա. (464.77 KB)