Development of means of the reduction of power consumption for read amplifiers in memory devices

2022

Confirmed
Ընդդիմախոս Ա.Վարդանյանի կարծիքը
Ա.Վարդանյան (152.81 KB)
Ընդդիմախոս Ռ.Վարդանյանի կարծիքը
Ռ.Վարդանյան (200.37 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ (274.91 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա,Մոմջյան (1.52 MB)