Formation of professional speech competence of students when teaching Russian at a technical university

2023

Ընդդիմախոս Ի.Ռ. Սարգսյանի կարծիքը
Ի.Ռ. Սարգսյան (1.79 MB)
Ընդդիմախոս Գ.Գ. Բարիկյանի կարծիքը
Գ.Գ. Բարիկյան (341.85 KB)
Ատենախոսության սեղմագիր
Ք.Ա.Մարգարյան (445.17 KB)