Synthesis and properties of benzo[h]quinazolines spirocondensed with cycloheptane in the 5-th position

2023

Confirmed
Ընդդիմախոս Դ.Մկրտչյանի կարծիքը
Դ.Մկրտչյան (302.47 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ենգոյանի կարծիքը
Ա.Ենգոյան (253.13 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (387.66 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Այվազյան (1.09 MB)