Methodology of teaching the definitions of planimetric concepts in "Geometry" subject to grades 7-9

2023

Ընդդիմախոս Ք.Ա.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Ք.Ա.Հովհաննիսյան (569.39 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Ս.Միքայելյանի կարծիքը
Հ.Ս.Միքայելյան (907.6 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Գ. Սարուխանյան (416.19 KB)