Essence and content features of property rights in different legal systems. theoretical and comparative legal research

2024

Confirmed

2023

Ընդդիմախոս Հ.Ստեփանյանի կարծիքը
Հ.Ստեփանյան (76.92 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր (144.73 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Սարգսյանի կարծիքը
Հ.Սարգսյան (103.41 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Դավթյան (439.2 KB)