Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Հայոց պատմություն)

Speciality
Questions
 1. Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, տարածքը:
 2. Հայ ժողովրդի կազմավորման ընթացքը: Ցեղային ու վաղպետական միավորումները:
 3. Վանի թագավորության /ՈՒրարտու/ հիմնահարցը:
 4. Համահայկական միասնական պետության կազմավորումը: Երվանդունիների թագավորությունը մ.թ.ա. 6-3-րդ դարերում:
 5. Հայկական միասնական կենտրոնացված պետության առաջացումը: Հայաստանի էթնոքաղաքական և տնտեսական վերելքը առաջին Արտաշեսյանների օրոք:
 6. Հայկական աշխարհակալ տերությունը: Տիգրան Մեծի տերության տեղն ու դերը Մերձավոր Արևելքի ռազմա-քաղաքական համակարգում:
 7. Հայաստանի պայքարը Հռոմի ծավալապաշտական քաղաքականության դեմ: Մ.թ.ա. 66թ. Արտաշատի պայմանագրի նշանակությունը:
 8. Հայաստանն Արևմուտք-Արևելքի հակամարտության կիզակետում: Արտավազդ 2-րդի քաղաքականությունը:
 9. Հայաստանը վերջին Արտաշեսյանների օրոք: Արտաշեսյան թագավորության անկումը: Արտաշեսյանների թագավորության տեղը հայոց պատմության մեջ:
 10. Հռոմեա-պարթևական հակամարտությունները մ.թ. 1-ին դարի կեսերին և Հայաստանը: Արշակունիների թագավորության հաստատումը Հայաստանում:
 11. Արշակունիների ջանքերը Հայաստանում ժառանգական իշխանություն հաստատելու ուղղությամբ /2-3-րդ դարեր/: Սասանյան հեղաշրջումը Պարսկաստանում և Հայաստանը:
 12. Քրիստոնեության հռչակումը պետական կրոն: Նրա տեղն ու դերը հայոց պատմության մեջ:
 13. Տրդատ 3-րդ Մեծի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը: Քրիստոնեության ամրապնդումը Հայաստանում:
 14. Հայաստանը Խոսրով 3-րդ Կոտակի և Տիրան Արշակունու օրոք: Պայքար թագավորական իշխանության ամրապնդման համար:
 15. Արշակ 2-րդի պայքարը կենտրոնացված ուժեղ պետության հաստատման և Հայաստանի քաղաքական անկախության պահպանման համար: Նրա քաղաքականության ձախողման պատճառները:
 16. Պապ Արշակունու գործունեության բնութագիրը: Նրա փորձը քրիստոնեական եկեղեցին ազգայնացնելու ուղղությամբ:
 17. Արշակունիների թագավորության անկումը. պատճառներն ու դասերը:
 18. Հայաստանի կացությունը 5-րդ դարի սկզբներին: Հայկական մարզպանությունը: Արևմտյան Հայաստանի վարչական բաժանումները:
 19. Վարդանանց պատերազմը. պատմական նշանակությունը:
 20. Վահանանց պատերազմը: Ազատագրական պայքարի ընթացքը: Նվարսակի հաշտության պայմանագրի նշանակությունը:
 21. Մեսրոպ Մաշտոցը և հայոց գրերի ստեղծումը: Գրերի ստեղծման պատմական նշանակությունը:
 22. Վաղ միջնադարյան մշակույթը Հայաստանում /4-9-րդ դդ./:
 23. Արաբական արշավանքները Հայաստան: Քաղաքական նոր դիրքորոշումը և 652թ. հայ-արաբական պայմանագիրը:
 24. Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը արաբական տիրապետության դեմ 8-րդ դարում:
 25. 850-855թթ. հակաարաբական ապստամբությունը Հայաստանում: Ապստամբության պատմական նշանակությունը:
 26. Հայկական պետականության վերականգնումը 9-րդ դարի վերջերին: Աշոտ 1-ինի և Սմբատ 1-ինի դերը:
 27. Աշոտ 2-րդ Երկաթի պայքարը պետության ամրապնդման ուղղությամբ: Արաբների վերջնական վտարումը Հայաստանից:
 28. Հայոց պետականության զարգացման ընթացքը 10-րդ դարի 2-րդ կեսին և 11-րդ դարի սկզբներին:
 29. Բագրատունյաց թագավորության անկումը:
 30. Բագրատունյաց Հայաստանի հասարակական-տնտեսական կյանքը:
 31. Բագրատունյաց Հայաստանի պետական կառուցվածքը:
 32. Սելջուկ-թուրքերի արշավանքները և նրանց հաստատվելը Հայաստանում և Բյուզանդիայում:
 33. Հայաստան-Վրաստան փոխհարաբերությունները 12-13-րդ դդ.: Հյուսիս-արևելյան Հայաստանի ազատագրումը և Զաքարյանների իշխանապետությունը:
 34. Կիլիկիայի հայկական իշխանությունը և հայ-խաչակրաց հարաբերությունները:
 35. Թագավորության հռչակումը Կիլիկիայում: Լևոն 2-րդ:
 36. Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը Հեթումյանների օրոք: Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկումը և դրա պատճառները:
 37. Հայկական մշակույթը 9-14-րդ դարերում:
 38. Մոնղոլ-թաթարների գերիշխանության հաստատումը Հայաստանում: Երկրի հետագա անկումը:
 39. Հայաստանը Սեֆյան Պարսկաստանի և Օսմանյան Թուրքիայի հակամարտությունների ոլորտում:
 40. Հայերի ազատագրական շարժման նախափորձերը 15-16-րդ դարերում:
 41. Հայկական մշակույթը 15-17-րդ դարերում:
 42. Հայ ազատագրական շարժումները 17-րդ դարի երկրորդ կեսին և 18-րդ դարի սկզբներին: Իսրայել Օրի:
 43. Հայ ազատագրական պայքարը Արցախում և Սյունիքում 18-րդ դարի 20-ական թվականներին:
 44. Հովսեփ Էմինը և հայ ազատագրական շարժումը:
 45. Հայաստանի ազատագրության Մադրասի խմբակի ծրագիրը:
 46. Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը 18-րդ դարի վերջերին: Ռուսաստանը և հայ ազատագրական շարժումը:
 47. Հայաստանի կացությունը 19-րդ դարի սկզբներին: Տերությունների պայքարը Անդրկովկասի համար:
 48. Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին: Ռուսաստանը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում:
 49. 1828-1829թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և հայերը:
 50. Ցարիզմի գաղութային քաղաքականությունը Արևելյան Հայաստանում 1830-1860-ական թվականներին:
 51. Արևմտյան Հայաստանը 19-րդ դարի 30-60-ական թվականներին:
 52. Զեյթունի 1862թ. ապստամբությունը և նրա նշանակությունը:
 53. Հայկական մշակույթը 18-րդ դարում և 19-րդ դարի առաջին կեսին:
 54. 1877-78թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը. հայկական հարցի միջազգայնացումը: Սան-Ստեֆանոյի և Բեռլինի պայմանագրերը:
 55. Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը:
 56. 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի ազգային-ազատագրական պայքարը. պայքարի ձևերը: Ազատագրական պայքարի զինված փուլի սկզբնավորումը:
 57. Արևմտահայերի ցեղասպանության թուրքական ծրագրի կենսագործման սկիզբը: Հայկական կոտորածները 1894-1896 թվականներին:
 58. Տերությունները և հայկական հարցը 19-րդ դարի 90-ական թվականներին:
 59. Հայաստանը 20-րդ դարի սկզբներին: 1903թ. հունիսի 12-ի օրենքը: 1904թ. Սասունի ապստամբությունը:
 60. Հայաստանը 1905-1907թթ. ռուսական առաջին հեղափոխության ժամանակա-շրջանում: Հայ-թաթարական ընդհարումները:
 61. Արևմտյան Հայաստանը 1905-1914թթ.: Հայկական հարցը Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին:
 62. Հայաստանը Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին: Պատերազմի Կովկասյան ճակատը և հայերը: Կամավորական շարժումը. դերն ու նշանակությունը:
 63. Արևմտահայության Մեծ Եղեռնը: Հայոց ցեղասպանության պատճառներն ու դասերը:
 64. Ինքնապաշտպանական մարտերը 1915թ.:
 65. Հայաստանը փետրվարյան հեղափոխությունից հետո: Ժամանակավոր կառավարությունը և Հայկական հարցը: Հայոց Ազգային խորհրդի ձևավորումը:
 66. Հայկական մշակույթը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին և 20-րդ դարի սկզբին:
 67. Հայաստանը 1917թ. Հոկտեմբերյան հեղափոխության ժամանակաշրջանում:
 68. Թուրքական ներխուժումը Անդրկովկաս 1918թ.: Տրապիզոնի բանակցությունները և Բաթումի պայմանագիրը:
 69. 1918թ. Մայիսյան հերոսամարտերը:
 70. Հայաստանի Հանրապետության /1918-1920թթ./ կազմավորումը: Պետական կառուցվածքը:
 71. Հայաստանի Հանրապետության ներքին քաղաքականությունը /1918-1920թթ./:
 72. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը /1918-1920թթ./:
 73. Հայկական հարցը Փարիզի կոնֆերանսում: Սևրի պայմանագիրը:
 74. 1920թ. հայ-թուրքական պատերազմը: Հայաստանի Հանրապետության անկման պատճառները:
 75. Հայաստանի խորհրդայնացումը: Դեկտեմբերի 2-ի Երևանի համաձայնագիրը:
 76. Հայկական հարցը 1921թ. Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերում:
 77. 1921թ. փետրվարյան ապստամբությունը. պատճառները, հետևանքները:
 78. Զանգեզուրի գոյամարտը 1918-1921թթ.: Գարեգին Նժդեհ:
 79. Քաղաքացիական կռիվները Հայաստանում 1921թվականին, Զանգեզուրի խորհրդայնացումը:
 80. Արցախի հիմնահարցը 1918-1921թթ.: Արցախի բռնակցումը Ադրբեջանին:
 81. Անդրֆեդերացիայի և ԽՍՀՄ կազմավորումը: Հայաստանը ԽՍՀՄ համակարգում:
 82. Ինդուստրացման քաղաքականության իրականացումը Հայաստանում. արդյունքները:
 83. Գյուղատնտեսության կոլեկտիվացման քաղաքականությունը Հայաստանում:
 84. Խորհրդային Հայաստանի մշակութային կյանքը 1920-1940թվականներին:
 85. Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին:
 86. Խորհրդային Հայաստանի հասարակական-քաղաքական կյանքը 1920-1990թթ:
 87. Արցախյան շարժման նոր փուլը /1988-1990-ական թվականներ/: ԼՂՀ-ի հռչակումը:
 88. Հայաստանի անկախության հռչակումը /1991թ. սեպտեմբերի 21/:
 89. Հայկական սփյուռքը /1920-2015 թթ./: Հայրենիք-սփյուռք հարաբերություններն արդի փուլում:
 90. Հայկական մշակույթը 1946-2015 թվականներին: