Shadow economy assessment and reduction mechanisms in the Republic of Armenia

2020
Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Հակոբյան (909.3 KB)
Ընդդիմախոս Տ.Ս. Մարտիրոսյանի կարծիքը
Տ.Ս. Մարտիրոսյան (1.03 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Ռ. Գալստյանի կարծիքը
Ա.Ռ. Գալստյան (1.08 MB)