The artistic decoration of publications of the Vanandetsis' printing house in Amsterdam

2020
Ընդդիմախոս Ա.Վ. Ավագյանի կարծիքը
Ա.Վ. Ավագյան (481.7 KB)
Ընդդիմախոս Վ. Ղազարյանի կարծիքը
Վ. Ղազարյան (456.88 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Սիմոնյան (379.76 KB)