Hakob Karapents's short prose (Literary relations and interaktions)

2021
Ընդդիմախոս Վ.Ռ.Գրիգորյանի կարծիքը
Վ.Ռ.Գրիգորյան (357.04 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Ժ.Ղազարյանի կարծիքը
Լ.Ժ.Ղազարյան (883.63 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Սահակյան (1.68 MB)