The role of media information in the formation of tourist attractiveness in RA

2022

Ընդդիմախոս Ա.Պոտոսյանի կարծիքը
Ա.Պոտոսյան (1.13 MB)
Ընդդիմախոս Գ.Կարապետյանի կարծիքը
Գ.Կարապետյան (1.5 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Վարդանյան (1.45 MB)