Arman Ashot's publications

Sort By
Year

Publication: Article

Predicting the apartment prices in Yerevan city

Բլոկչեյնի կիրառությունը բնակֆոնդի կառավարման համակարգի բարելավման համատեքստում

Համատիրությունների գործունեության խոչընդոտները և դրանց հաղթահարման ուղիները ՀՀ-ում

Բնակարանային ֆոնդի վերարտադրության բարելավման ուղիները ՀՀ-ում

Բազմաբնակարան շենքերի հիմնանորոգման ու արդիականացման աշխատանքների ֆինանսավորման մեխանիզմները ՀՀ-ում, Գիտական Արցախ

Detecting price anomalies in the housing market of the RA