Պաշտպանությունների արխիվ

Մրտ. 05 2020
Սոցիալական փոփոխությունները հայկական սփյուռքում (Լոս Անջելեսի, Թեհրանի, Բեյրութի հայերի էթնթսոցիոլոգիական հետազոտություն)
Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Է.00.04
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Մրտ. 05 2020
Էթնիկ մամուլի դերը հայկական սփյուռքում (Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)
Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Է.00.04
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Փետ. 28 2020
Ինտեգրալ սխեմաների ինքնահարմարվող մուտք/ելք հանգույցների նախագծման միջոցների մշակում
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Փետ. 27 2020
Ավագ դպրոցի ուսուցչի մասնագիտական մոտիվացիայի զարգացումը որպես կառավարման հիմնախնդիր
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Փետ. 27 2020
Ընտանեկան դաստիարականության հիմնահարցը հայ էթնոմանկավարժական մշակույթում
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Փետ. 25 2020
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզերի ջրային էկոհամակարգերի ձկնաշխարհը
Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.08
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն
Փետ. 20 2020
Գյուղատնտեսության ապահովագրության համակարգի կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Փետ. 20 2020
Դեպոզիտարային ծառայությունների զարգացման ուղիները ՀՀ ֆինանսական շուկայում (Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի նյութերով)
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Փետ. 18 2020
Պետական գնումների իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Երևանի պետական համալսարան
Փետ. 17 2020
Գույքային հարաբերությունների պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում
Ընդհանուր տնտեսագիտություն
Ը.00.01
Երևանի պետական համալսարան
Փետ. 14 2020
Տերահերցային տիրույթի բարձր հզորությամբ պասիվ սարքավորումների մշակման տեսական և տեխնոլոգիական հիմքունքներ
Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ
Ե.12.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Փետ. 12 2020
Անչափահասների նկատմամբ կատարվող բռնի սեռական հանցագործությունների քրեաիրավական բնութագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Երևանի պետական համալսարան
Փետ. 12 2020
Հանցագործության միջնորդավորված կատարման համար քրեական պատասխանատվության տեսական և գործնական հիմնախնդիրները
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Երևանի պետական համալսարան
Փետ. 10 2020
Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում. համեմատական ուսումնասիրություն
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Փետ. 07 2020
Պետրերբուրգի հայ գրական 18-20-րդ դարի առաջին երկու տասնամյակներին
Հայ դասական գրականություն
Ժ.01.01
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ