Պաշտպանությունների արխիվ

Հուլ. 16 2020
Անմիջական ժողովրդաիշխանության տեսական ակունքների և ինստիտուցիոնալ իրավական ձևերի պատմական էվոլուցիան Հայաստանի նորագույն շրջանի սահմանադրական զարգացման պրակտիկայում Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 10 2020
ԳԱԶել ընտանիքի միկրոավտոբուսի արգելակային համակարգի հուսալիության գնահատումը, մեքենամասերի ռեսուրսային ցուցանիշներով Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ ( Ե.05.01 )
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հուլ. 10 2020
Ներդրումների արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Հուլ. 10 2020
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Հուլ. 07 2020
Գործարար միջավայրի կառավարման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Հուլ. 07 2020
Ստվերային տնտեսության սոցիալ-տնտեսական հետևանքների և բնակչության կենսամակարդակի փոխազդեցության կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Հուլ. 07 2020
Ռադիացիոն ճառագայթման նկատմամբ կայուն թվային ինտեգրալ սխեմաների նախագծման միջոցների մշակումը Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հուլ. 07 2020
Կենսաինֆորմատիկական մոտեցումների մշակում մարդու քրոնիկ հիվանդությունների զարգացման մոլեկուլային մեխանիզմների ուսումնասիրության համար Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Հուլ. 06 2020
Պաշտպանության ոլորտում հարաբերությունների սահմանադրական կարգավորման իրավական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 06 2020
GPS համակարգի կոդավորման արդյունավետ ալգորիթմների մշակումը և հետազոտումը Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր ( Ե.12.03 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հուլ. 06 2020
Ֆինանսական պատասխանատվության իրավական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 06 2020
17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական քննություն Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 03 2020
Արդի հասարակության տեղեկատվայնացման շարժիչ ուժերը և տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրը. Սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծություն Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Հուլ. 03 2020
Հայաստանի և Արցախի տարածքում աճող որոշ բուսատեսակների կենսաակտիվ միացությունների անջատում, ֆիզիկաքիմիական, կենսաբժշկական հետազոտում և հալենային պատրաստուկների ստացում Դեղագիտություն ( ԺԵ.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 02 2020
Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման տեսական և գործնական հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Երևանի պետական համալսարան