Պաշտպանությունների արխիվ

Սեպ. 24 2020
Կատիոնային պոլիէլեկտրոլիտի կառուցվածքային հատկությունների փոփոխությունների ուսումնասիրությունը pH-ի լայն տիրույթում, իրական դիսպերս համակարգերի ֆլոկուլյացում և ջրազրկում Ֆիզիկական քիմիա ( Բ.00.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Սեպ. 24 2020
Հայաստանում բնակվող չեռնոբիլյան ԱԷԿ-ի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին մասնակցած անձանց մոտ ֆիզիոլոգիական և պաթոֆիզիոլոգիական փոփոխությունների գնահատում Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Սեպ. 22 2020
Ակտիվ գալակտիկական միջուկների ռադիո և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրություն Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն ( Ա.03.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան
Սեպ. 18 2020
Հավանականային բնույթ ունեցող տեխնոլոգիական գործընթացների հետազոտումն ու կառավարումը դիսպերսիայի միջոցով Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Սեպ. 17 2020
Վանանդեցիների Ամստերդամի տպարանի հրատարակությունների գեղարվեստական հարդարանքը Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ ( ԺԷ.00.03 )
Մատենադարան Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ
Սեպ. 17 2020
Նիտրիլ խումբ պարունակող որոշ միացությունների դիմեթիլ-և դիէթիլսուլֆօքսիդային լուծույթների ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը Ֆիզիկական քիմիա ( Բ.00.04 )
Երևանի պետական համալսարան
Սեպ. 17 2020
Բազմառոտորային անօդաչու թռչող սարքերի խափանակայուն L1 ադապտիվ կառավարման համակարգերի մշակում Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Սեպ. 15 2020
Պետական ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Սեպ. 15 2020
Ցածրամոլեկուլային լիգանդների ջրային լուծույթների ազդեցությունը հետերոգեն կենսապոլիմերների պարույր-կծիկ անցման վրա Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Սեպ. 11 2020
Բուսական հումքի չորացումով վերամշակման տեխնոլոգիայի կատարելագործում պտուղբանջարեղենային չիփսերի արտադրության նպատակով Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա ( Ե.18.01 )
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Սեպ. 11 2020
Հայկական ցեղասպանության թեման իսպանական գրականության մեջ Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Երևանի պետական համալսարան
Սեպ. 11 2020
Քրեական վարույթ նախաձեռնելու հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Երևանի պետական համալսարան
Սեպ. 10 2020
Հողերի արդյունավետ օգտագործման կազմակերպման խնդիրները Գլաձոր խոշորացված համայնքի պայմաններում Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա ( Զ.01.01 )
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Սեպ. 08 2020
Մրցակցային միջավայրը և դրա կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Սեպ. 08 2020
Վախուշտի Բագրատիոնիի «Վրացական թագավորության նկարագրությունը» աշխատությունը որպես հայոց պատմության սկզբնաղբյուր Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Երևանի պետական համալսարան