Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Սեպ. 08 2023
Խառը ազդանշանային ինտեգրալ սխեմաների աղմկակայունության բարձրացման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Սեպ. 08 2023
ՀՀ հասարակական-քաղաքական կյանքը 1991-2000թթ. Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Սեպ. 08 2023
Հայոց եկեղեցին ԺԶ-ԺԷ դարերի հայ ազատագրական պայքարում Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Սեպ. 07 2023
Անձի ներընտրական զոհայնացման հոգեբանական առանձնահատկությունները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Սեպ. 05 2023
Միակության և վերականգնման հարցեր օրթոգոնալ սպլայն համակարգերի համար Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Օգս. 30 2023
Սիրիայի Դամասկոս քաղաքում փոխակերպվող (դինամիկ) ճարտարապետության ադապտացիայի խնդիրները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Ճարտարապետություն ( ԺԸ.00.01 )
Օգս. 29 2023
Տնտեսական ճգնաժամերի վաղ ազդանշման հնարավորությունները և դերը ինտեգրացիոն գործընթացներում /ԵԱՏՄ երկրների օրինակով/ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Օգս. 28 2023
Երևանի փոքր կենտրոնի վերաարժեվորման գեղագիտական խնդիրները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Ճարտարապետություն ( ԺԸ.00.01 )
Օգս. 22 2023
Անձի մասնագիտական անվտանգության հոգեբանական նախադրյալների ապահովումը ՏՏ կիրառման պայմաններում Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Օգս. 12 2023
Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն և քրեական վարույթ իրականացնող մարմինների փոխգործողության հիմնախնդիրները հանցագործությունների կանխարգելման և քննության համատեքստում Հայ-Ռուսական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Հուլ. 26 2023
Լեռնային բացահանքի տեկտոնական խզումներով թուլացած կողի կայունության երկրամեխանիկական հիմնավորումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Հուլ. 25 2023
Էդվարդ Օլբիի ստեղծագործական մեթոդի տրանսֆորմացիաները Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Հուլ. 25 2023
Կոշիկի միացքների ամրության գնահատման եղանակների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Թեթև արդյունաբերության նյութա­գիտություն, ապրանքագիտություն և տեխնոլոգիա ( Ե.19.01 )
Հուլ. 18 2023
Մետաղական հանքավայրերի շահագործման բաց եղանակից ստորգետնյա եղանակին անցման տեխնոլոգա-կազմակերպչական արդյունավետ լուծումների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Հուլ. 14 2023
Ինտեգրալ սխեմաների նախագծման միջոցների մշակումը ծերացման երևույթների հաշվառմամբ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )