Խմբագիրների համար

 

1. Պարբերական գիտական հրատարակությունները /այսուհետև` պարբերական/ պետք է հրատարակվեն գիտական կենտրոնների կամ գիտական կազմակերպությունների, ինչպես նաև պետական կամ հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների գիտական /գիտատեխնիկական/ խորհուրդների երաշխավորությամբ։

2. Պարբերականը պետք է լինի գիտական կամ գիտամեթոդական, ունենա բովանդակության տարանջատում` ըստ մասնագիտությունների։

3. Պարբերականը պետք է ունենա տվյալ բնագավառի մասնագետների լայն ընդգրկումով խմբագրական խորհուրդ՝ ձևավորված առաջատար մասնագետներից։ Խմբագրակազմը իր գործունեությամբ պարտավոր է ապահովել պարբերականում հրապարակվող նյութերի գիտական նորույթը, նյութերում առկա փոխառված մտքերի ու պնդումների համար հղումների առկայությունը։

4. Պարբերական հրատարակությունում հրապարակվող նյութերը պետք է գրախոսվեն կամ երաշխավորված լինեն տպագրության։ Երաշխավորությամբ տպագրվող հոդվածի համար երաշխավորող մասնագետի անվան առկայությունը պարտադիր է։ Գրախոսականները կամ երաշխավորագրերը պետք է պահպանվեն խմբագրությունում /արխիվացվեն/, իսկ պահանջի դեպքում ներկայացվեն ԲՈԿ։

5. Պարբերականը պետք է ունենա որոշակիացված ծավալ և պարբերականություն՝ տարին առնվազն երկու համար, պետք է առաքվի Հայաստանի ազգային գրապալատ, Հայաստանի ազգային գրադարան, մասնագիտական և գիտական գրադարաններ։ Հավելվածները և լրացուցիչ թողարկումները չեն հավասարվում տվյալ պարբերականին։

6. Պարբերականը պետք է ունենա համացանցային կայք, որտեղ պետք է ընդգրկվի՝

  • խմբագրակազմի անդամների մասին մանրամասն տեղեկատվություն՝ ներառյալ անդամների հետ կապ հաստատելու եղանակ (հեռախոս, էլ փոստ, հաղորդագրության միջոց կամ հղում անձնական կայք էջին),
  • պարբերականի վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվությունը, տպագրված բոլոր նյութերի ամփոփագրերը (ռուսերեն կամ անգլերեն), հիմնաբառերը, հեղինակների մասին տվյալները,
  • պարբերականի էթիկայի կանոնները, հոդվածի տպագրման վճարովի կամ անվճար հիմունքները, տպագրման համար պահանջվող վճարի չափը և գրախոսման կանոնները,
  • ամբողջական արխիվը՝ սկսած 2013 թվականից, ավելի ուշ տպագրվողներինը՝ սկսած տպագրության թվականից,
  • սեփական էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

7. Պարբերականում պետք է նշվեն նյութերի ներկայացման, գրախոսման և տպագրության ընդունման ամսաթվերը։

8. Պարբերականը պետք է գրանցված լինի պարբերականների միջազգային ստանդարտ համարակալման /ISSN/ համակարգում և ունենա ISSN համարանիշ։

 

Պարբերականների ցանկը կարող եք տեսնել այստեղ ։