Ատենախոսության գիտական ղեկավարի պարտականությունները

 
       Ատենախոսության գիտական ղեկավարը ապահովում է գիտական աշխատանքի համապատասխանությունը թեկնածուական ատենախոսությանը ներկայացված պահանջներին:
       Գիտական ղեկավարը հայցորդի հետ համատեղ նախապատրաստում և կազմում է գիտական հետազոտության անհատական պլան, ընթացքում ճշտումներ և փոփոխություններ կատարելով` ըստ ուրվագծվող թեմատիկ շարադրանքի:
       Առաջադրված խնդիրը կատարելու համար գիտական ղեկավարը ընդհանուր ուղղություն է տալիս հայցորդի գիտահետազոտական աշխատանքին` օգնելով նրան ճիշտ գնահատելու որոշումների հնարավոր տարբերակները, ինչպես նաև ստացված արդյունքների հավաստիությունը և փաստացի ճշտությունը: Գիտական ղեկավարի անմիջական մասնակցությամբ ձևակերպվում են գիտական աշխատանքի նպատակն ու խնդիրները, հիմնավորվում է ատենախոսության թեմայի արդիականությունը, արդյունքների նորությունը, կիրառական նշանակությունը, մշակվում է հետազոտության մեթոդաբանությունը, մտահղացման կանխատեսումը:
 
       Գիտական ղեկավարը հայցորդի հետ իրականացնում է հետևյալ աշխատանքները`
  • թեմայի շրջանակներում հայցորդին ուղղորդում է անհրաժեշտ մասնագիտական գրականության, տեղեկագրերի, վիճակագրական, արխիվային նյութերի և այլ աղբյուրների ընտրության հարցում, ցույց է տալիս գիտական և մեթոդական օգնություն,
  • անցկացնում է համակարգված խորհրդատվություններ և վերահսկում կատարված աշխատանքը, խորհուրդներ է տալիս այս կամ այն որոշման ընդունման նպատակահարմարության վերաբերյալ,
  • գնահատում է կատարված գիտական աշխատանքի բովանդակությունն` ըստ համապատասխան բաժինների և ամբողջությամբ,
  • հետևում է ատենախոսության ձևավորմանը` տեխնիկական պահանջներին համապատասխան, ուշադրություն դարձնելով գիտական ապարատի պատշաճ կիրառմանը և գիտական տեքստ շարադրելու հմտություններին,
  • օգնում է հայցորդին գիտական հոդվածներ պատրաստելու, հետազոտության հիմնական արդյունքների և դրույթների գիտական հրատարակման գործում,
  • օգնում է հայցորդին ճիշտ ձևակերպելու եզրակացությունները և առաջարկությունները, դրանք բխեն շարադրանքից և առաջ քաշված խնդիրներից, պարունակեն գիտական նորույթ: