Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 01 2022
Հրազդան հիդրոէկոհամակարգի էկոլոգամանրէաբանական բնութագիրը ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն
Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.08
Դեկ. 07 2022
Մեդիա դիսկուրսի համակցված քննություն /անգլերեն քաղաքական խոսքի փաստական նյութի հիման վրա/ Երևանի պետական համալսարան
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Դեկ. 08 2022
Հագուստը որպես նշանային համակարգ հայ և բրիտանական լեզվամշակույթներում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Դեկ. 08 2022
Բեգլար Ամիրջանի կատարողական արվեստը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Երաժշտական արվեստ
ԺԷ.00.02
Դեկ. 09 2022
β-արոիլվինիլտրիֆենիլֆոսֆոնիում և -պիրիդինիումբրոմիդների փոխազդեցությունը բինուկլեոֆիլների հետ ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Դեկ. 09 2022
Դեղաբույսերի լուծամզվածքների և մետաղների նանոմասնիկների համատեղ ազդեցության ուսումնասիրությունը լյարդի ցիռոզի զարգացման կանխարգելման և բուժման համար Հայ-Ռուսական համալսարան
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Դեկ. 09 2022
Զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Դեկ. 10 2022
Միկրոալիքային մոտակա դաշտերի բաշխվածության հետազոտումը հեղուկ և կոմպոզիտային նյութերում Երևանի պետական համալսարան
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Դեկ. 12 2022
Սարկազմը որպես լեզվագործաբանական քննության առարկա /անգլերեն նյութի հիման վրա/ Երևանի պետական համալսարան
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Դեկ. 12 2022
Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում /հայերենի զուգադրությամբ/ Երևանի պետական համալսարան
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Դեկ. 13 2022
Միապտուղ հղիության ընթացքը և ելքը արտամարմնային բեղմնավորումից հետո Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական ինստիտուտ
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
ԺԴ.00.01
Դեկ. 13 2022
Տարբեր մակարդակների տրանսպորտային հանգույցների ազդեցության հետազոտումը ուղղված Երևան քաղաքում խճողումային իրավիճակների նվազեցմանը Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում
Ե.23.03
Դեկ. 15 2022
Ֆինանսական վերահսկողության հիմնախնդիրները ՀՀ բուհերում Հյուսիսային համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Դեկ. 15 2022
Helicobacter Pylory համակցված գաստրոդուոդենալ հիվանդությամբ և ֆունկցիոնալ դիսպեպսիայով հոսպիտալացված երեխաների կլինիկական, Էնդոսկոպիկ, մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները և Helicobacter Pylory կայունությունը հակաբիոտիկների նկատմամբ Արաբկիր բժշկական համալիր - երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտ
Մանկաբուժություն
ԺԴ.00.06
Դեկ. 16 2022
Զբաղվածության կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում Եվրոպական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02