Ближайшие защиты

Апр 22 2021
Уголовно-правовые проблемы совокупности преступлений Ереванский государственный университет
Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
ԺԲ.00.05
Апр 26 2021
Մանկավարժական մասնագիտական ներուժի ձևավորման և զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Апр 30 2021
Армянский, американский и британский проекты «Объединенной Армении» на Парижской мирной конференции и развивающихся вокруг них событий Ереванский государственный университет
История армянского народа
Է.00.01
Апр 30 2021
Значение локализации первичной опухоли в выживаемости и эффективности лечения колоректального рака Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци
Онкология
ԺԴ.00.08
Апр 30 2021
Деятельность дипломатического представительства Республики Армения в Грузии (1918-1920 гг.) Ереванский государственный университет
История армянского народа
Է.00.01
Май 07 2021
Հակոբ Կարապենցի փոքր արձակը (գրական առնչություններ և փոխազդեցություններ) ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Май 11 2021
Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նյութերով) Հայ-Ռուսական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Май 14 2021
Ջրամբարային հիդրոհանգույցի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների արդյունավետության բարձրացման ուղիները Տոլորսի ջրամբարի օրինակով Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա
Զ.01.01
Май 18 2021
Վարակի համաճարակաբանական հսկողության առանձնահատկություններն ու խնդիրները մանկական բազմապրոֆիլ ստացիոնարում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Համաճարակաբանություն
ԺԴ.00.16
Май 19 2021
Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը Երևանի պետական համալսարան
Հայ դասական գրականություն
Ժ.01.01
Май 20 2021
Բյուզանդական X-XI դդ. պղնձե դրամները և դրանց շրջանառությունը Հայաստանում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Հնագիտություն
Է.00.03
Май 29 2021
Ինֆրակարմիր ճառագայթման մոդուլումն ու կլանումը գլանային համաչափությամբ միկրո և նանոմետրական կառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Гражданско-правовая защита средств индивидуализации от недобросовестной конкуренции Ереванский государственный университет
Частное право*
ԺԲ.00.03
Разработка конструкции и обоснование параметров землеобрабатывающей фрезы с колеблющимся ножом Национальный аграрный университет Армении
Машины и механизация сельско­хозяйственного производства
Ե.20.01
Архитектура театров Тегерана в сравнении с армянскими театрами региона Институт искусств
Архитектура
ԺԸ.00.01