Архив защит

Май 27 2020
Անձի անվտանգության քրեաիրավական պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Проблемы предупреждения групповой преступности несовершеннолетних в РА
Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право
ԺԲ.00.05
Ереванский государственный университет
Май 26 2020
Некоторые вопросы сходимости кратных рядов Фурье
Математический анализ
Ա.01.01
Ереванский государственный университет
Май 26 2020
Античная керамика Арцахского Тигранакерта (технико- технологическая характеристика, функционально-морфологическая классификация, художественное оформление)
Археология
Է.00.03
Институт археологии и этнографии
Май 22 2020
Оценка рода SPIRAEA L. как источника интродукции высокодекоративных видов для Армении
Ботаника, микология, экология
Գ.00.05
Институт ботаники имени А.Л. Тахтаджяна
Май 22 2020
Основные пути улучшения управления общественными ресурсами в Республике Армения (на примере недр и водных ресурсов)
Экономика и управление народным хозяйством и его отраслями
Ը.00.02
Ереванский государственный университет
Май 20 2020
Оценка влияния металлорудной промышленности дрмбона и кашена Республики Арцах в системе почва-вода-растение
Общее земледелие, почвоведение, гидромелиорация и агрохимия
Զ.01.01
Национальный аграрный университет Армении
Май 19 2020
Актуальные проблемы улучшения института референдума как формы непосредственного народовластия
Публичное право*
ԺԲ.00.02
Академия государственного управления РА
Май 15 2020
Проблемы управления рынком недвижимости в Республике Армения
Экономика и управление народным хозяйством и его отраслями
Ը.00.02
Ереванский государственный университет
Май 12 2020
Исследования горнопромышленных сточных вод и улучшение процесса очистки
Геоэкология
ԻԴ.04.01
Национальный Политехнический Университет Армении
Май 07 2020
Основные проблемы организации финансового аудита на производственных предприятиях (на примере НКР)
Финансы, бухгалтерский учет
Ը.00.03
Ереванский государственный университет
Май 07 2020
Проблемы улучшения доступности финансирования малого и среднего предпринимательства в РА
Финансы, бухгалтерский учет
Ը.00.03
Ереванский государственный университет
Март 13 2020
Կաթնաթթվային բակտերիաների տարբեր համակեցությունների հակամանրէային ակտիվությունը
Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա
Գ.00.07
Երևանի պետական համալսարան
Март 10 2020
Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի և մերձավոր արևելքի արաբական պետությունների հայ համայնքների համագործակցությունը 1964-1991 թթ.
Հայոց պատմություն
Է.00.01
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Март 10 2020
Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսարևելյան հատվածի բնակչության սոցիալական կազմը և թաղման ծեսն ըստ ուշ բրոնզ և վաղերկաթեդարյան դամբանային համալիների
Հնագիտություն
Է.00.03
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ