Պաշտպանությունների արխիվ

Հուլ. 03 2020
Արդի հասարակության տեղեկատվայնացման շարժիչ ուժերը և տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրը. Սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծություն Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Հուլ. 03 2020
Հայաստանի և Արցախի տարածքում աճող որոշ բուսատեսակների կենսաակտիվ միացությունների անջատում, ֆիզիկաքիմիական, կենսաբժշկական հետազոտում և հալենային պատրաստուկների ստացում Դեղագիտություն ( ԺԵ.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 02 2020
Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման տեսական և գործնական հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 02 2020
Խմորման ընթացքում ածխածնի աղբյուրների խառնուրդների օքսիդացումը ESCHERICHIA COLI-ում Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուն. 30 2020
Ստվերային տնտեսության ծավալների գնահատումը և կրճատման մեխանիզմները Հայաստանի Հանրապետությունում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հուն. 30 2020
Ջերմաէլեկտրական ազդեցությամբ մասնագիտացված ախտորոշիչ սարքի մշակումը Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ ( Ե.12.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հուն. 30 2020
Ընդհանրացված գրավիտացիայի տեսության հետազոտություն Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Հուն. 30 2020
Կենսաբժշկական պատկերների խորը ուսուցման տարաբաշխված ամպային մեթոդների մշակում Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում ( Ե.13.04 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հուն. 30 2020
Ընտանեկան դաստիարականության հիմնահարցը հայ էթնոմանկավարժական մշակույթում Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հուն. 29 2020
Երևանի կանաչ տնկարկների դենդրոֆլորայի հարստացման և գեղազարդության բարձրացման խնդիրները Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ
Հուն. 29 2020
Տուրիզմի դիսկուրսի լեզվական և արտալեզվական առանձնահատկությունները անգլալեզու կայքերում Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուն. 25 2020
Կառավարչական մտքի ծագումնաբանությունը ռուսական սոցիալական փիլիսոփայության մեջ՝ անձի տեսական-մեթոդաբանական վերլուծության համատեքստում Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հուն. 17 2020
Էրգոթերապևտիկ միջամտության մոդելավորումը ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցում Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հուն. 17 2020
Լոգոպեդական աշխատանքների առանձնահատկությունները վաղ մանկական աուտիզմով երեխաների հաղորդակցման գործընթացում Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հուն. 12 2020
Խորքային բազմագործակալ ամրապնդմամբ ուսուցման արդյունավետ մեթոդների մշակում և գնահատում Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում ( Ե.13.04 )
Հայ-Ռուսական համալսարան