Պաշտպանությունների արխիվ

Մայ. 27 2020
Անձի անվտանգության քրեաիրավական պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Անչափահասների խմբային հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Երևանի պետական համալսարան
Մայ. 26 2020
Ֆուրիեի բազմապատիկ շարքերի զուգամիտության որոշ հարցեր
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Երևանի պետական համալսարան
Մայ. 26 2020
Արցախի Տիգրանակերտի անտիկ խեցեղենը (տեխնիկատեխնոլոգիական բնութագիրը, գործառութային-ձևաբանական դասակարգումը, գեղարվեստական հարդարանքը)
Հնագիտություն
Է.00.03
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Մայ. 22 2020
Ասպիրակ (SPIRAEA L.) ցեղի գնահատումը որպես բարձր գեղազարդ տեսակների ներմուծման աղբյուր Հայաստանում
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ
Մայ. 22 2020
Հանրային ռեսուրսների կառավարման բարելավման հիմնական ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում (ընդերքի և ջրային ռեսուրսների օրինակով)
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Մայ. 20 2020
Արցախի Հանրապետության Դրմբոնի և Կաշենի մետաղահանքային արդյունաբերության ազդեցության գնահատումը հող-ջուր-բույս համակարգում
Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա
Զ.01.01
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Մայ. 19 2020
Թուխ Մանուկ սրբավայրերը (պատմագիտական ուսումնասիրություն)
Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Է.00.04
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Մայ. 19 2020
Հանրաքվեի որպես անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտի բարելավման արդի հիմնահարցերը
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Մայ. 15 2020
Անշարժ գույքի շուկայի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Մայ. 12 2020
Հանքարդյունաբերական հոսքաջրերի հետազոտումը և մաքրման գործընթացի բարելավումը
Երկրաբնապահպանություն
ԻԴ.04.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Մայ. 07 2020
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ֆինանսավորման հասանելիության բարելավման խնդիրները ՀՀ-ում
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Երևանի պետական համալսարան
Մայ. 07 2020
Ֆինանսական աուդիտի կազմակերպման հիմնախնդիրները արտադրական ձեռնարկություններում (ԼՂՀ օրինակով)
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Երևանի պետական համալսարան
Մրտ. 13 2020
Կաթնաթթվային բակտերիաների տարբեր համակեցությունների հակամանրէային ակտիվությունը
Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա
Գ.00.07
Երևանի պետական համալսարան
Մրտ. 10 2020
Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի և մերձավոր արևելքի արաբական պետությունների հայ համայնքների համագործակցությունը 1964-1991 թթ.
Հայոց պատմություն
Է.00.01
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ