Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Սեպ. 23 2022
ՄիկրոՌՆԹ-ների և դրանց իզոձևերի ֆունկցիոնալ ակտիվության դերը մարդու չարորակ ուռուցքների պաթոգենեզում ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Սեպ. 23 2022
LiPO3-NaF-R2O3 (R-AL, B, Fe) համակարգերի հիման վրա դիէլեկտրիկ ապակեկերպ ծածկույթների կառուցվածքային առանձնահատկությունները և ֆիզիկաքիմիական հատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Մ.Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Սեպ. 23 2022
12 մատնյա աղու թափածակված խոցերի վիրահատական բուժման բարելավումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )
Սեպ. 23 2022
ХГС մակնիշի պողպատից ձուլված գնդերի մխման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքագոյացման գործընթացի հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Սեպ. 22 2022
Զարկերակային բարոռեցեպտորային ռեֆլեքսը որպես վեգետատրոպ դեղերի ազդեցության թիրախ և մաթեմատիկական մոդելավորման օբյեկտ ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Սեպ. 22 2022
Աշխատուժի միգրացիայի կարգավորման հիմնախնդիրները Եվրասիական տնտեսական միությունում /Հայաստանի Հանրապետության օրինակով/ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Սեպ. 20 2022
Անշարժ գույքի շուկայի կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները /ՀՀ օրինակով/ Եվրոպական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Սեպ. 15 2022
Կենսաթոշակային ֆոնդերի և ֆինանսական ներգրավվածության փոխազդեցության գնահատումը ՀՀ-ում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Սեպ. 14 2022
Պրոպարգիլային համակարգերի ֆունկցիոնալացումը C, N, O - նուկլեաֆիլներով սնդիկի (II) և կադմիումի (II) ացետատների ներկայությամբ ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
Սեպ. 14 2022
Փոխաբերականացման հիմքերը տեխնիկական անգլերենում (ռադիոէլեկտրոնիկայի և հաշվողական տեխնիկայի տերմինների նյութի հիման վրա) Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Սեպ. 13 2022
Ռեգուլյար հիպոէլիպտիկ հավասարումներ մուլտիանիզոտրոպ սոբոլևյան տարածություններում Հայ-Ռուսական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Սեպ. 12 2022
Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի լեզուն Երևանի պետական համալսարան Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Սեպ. 09 2022
Բազմաֆունկցիոնալ տեղակալված կարբո- և ազացիկլիկ միացությունների սինթեզ ացետոքացախաթթվի N-արիլամիդների և էլեկտրաֆիլ ալկենների փոխազդեցության հիման վրա ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
Սեպ. 09 2022
Պառլամենտարիզմի առանձնահատկություններն ու միտումները փոխակերպվող հասարակություններում Երևանի պետական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Սեպ. 09 2022
«Փափուկ ուժի» գործոնը Չինաստանի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգում Երևանի պետական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )