Պաշտպանությունների արխիվ

Հուլ. 20 2021
Նոր ազոտ-պարունակող միացությունների արդյունավետության գնահատումը կենդանիների օրգանիզմում էպիլեպտաձև վիճակների կասեցման համար ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Հուլ. 20 2021
Նուկլոնների իզովեկտորական և իզոսկալյարային զույգային կորելյացիաները և նրանց ազդեցությունը ատոմային միջուկների կառուցվածքի վրա Երևանի պետական համալսարան Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա ( Ա.04.16 )
Հուլ. 19 2021
Հայաստանի տարածքային շահերին վերաբերվող XX դարի սկզբին ստորագրված պայմանագրերի վավերականության խնդիրը Երևանի պետական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Հուլ. 19 2021
Վնասի հատուցման սահմանադրական իրավունքը, համեմատական-իրավական վերլուծություն և եվրոպական իրավական չափորոշիչները Եվրոպական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուլ. 19 2021
Արտաքին ազդակներով մակածված քվանտային երևույթներ բոզոնային և ֆերմիոնային համակարգերում ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Հուլ. 19 2021
Պետությունների տնտեսական ինքիշխանությունը միջազգային իրավունքի համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Հուլ. 19 2021
Սեփականության իրավունքի պաշտպանության սահմանադրական երաշխիքները (համեմատական իրավական հետազոտություն և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկան) Եվրոպական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուլ. 14 2021
Խմորման վերջնափուլերի օքսիդավերականգնողական կարգավորումը և դրա կիրառման հնարավորությունը օրգանական թափոնների մշակման գործում Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Հուլ. 14 2021
Հայաստանի Հանրապետության ռիսկային որոշ տարածքների հողերի վատթարացման էկոլոգիական հետևանքների գնահատումը և բարելավման ուղիները Երևանի պետական համալսարան Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Հուլ. 14 2021
Զուգամիտության հարցեր Ֆրանկլինի համակարգով և նրա ընդհանրացումներով շարքերի համար Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Հուլ. 13 2021
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց հաղթահարման ուղիները Արցախի Հանրապետությունում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուլ. 13 2021
Կիսաանվերջ դեֆեկտների պարբերական համակարգ պարունակող կտոր առ կտոր համասեռ հավասարաչափ շերտավոր առաձգական տարածության լարվածադեֆորմացիոն վիճակը ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա ( Ա.02.04 )
Հուլ. 12 2021
Ժամանակակից տեղեկատվական հոսքերը Հայաստանի ԶԼՄ-ներում. մեդիատիրույթի վերափոխման առանձնահատկությունները Հայ-Ռուսական համալսարան Ժուռնալիստիկա ( Ժ.01.06 )
Հուլ. 09 2021
Որակավորումների ազգային շրջանակի ինքնահաստատումը մասնագիտական կրթության որակի ապահովման շրջանակներում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Հուլ. 09 2021
Միկրոպոլյար առաձգական շրջանային կորությամբ առանցքով ձողերի կիրառական մոդելները և նրանց հաշվարկման վերջավոր տարրերի մեթոդը ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա ( Ա.02.04 )