Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 21 2022
Կանխենթադրույթը ֆրանսալեզու լրագրային խոսույթում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Դեկ. 19 2022
Նոր միացությունների կանխարգելիչ և բուժիչ ազդեցությունը փորձարարական ինսուլտի պայմաններում ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Դեկ. 16 2022
Զբաղվածության կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում Եվրոպական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 16 2022
Տնտեսության պետական կարգավորման հարկային գործիքների կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 16 2022
Ադենոզինդեամինազի ցիտրուլինացման բացահայտումը սինովիալ հեղուկում և դրա նույնականացումը որպես աուտոհակածին ռևմատուդ արթրիտի դեպքում ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Դեկ. 16 2022
Ուսուցման գործընթացում օտարերկրացի ուսանողների ինտեգրումը Հայաստանի սոցիալ-մշակութային միջավայր Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Դեկ. 16 2022
1903թ. հունիսի 12-ի օրենքը և հայերի համաժողովրդական հակացարական ելույթները 1903-1905թթ. Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Դեկ. 15 2022
Ֆինանսական վերահսկողության հիմնախնդիրները ՀՀ բուհերում Հյուսիսային համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Դեկ. 15 2022
Helicobacter Pylory համակցված գաստրոդուոդենալ հիվանդությամբ և ֆունկցիոնալ դիսպեպսիայով հոսպիտալացված երեխաների կլինիկական, Էնդոսկոպիկ, մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները և Helicobacter Pylory կայունությունը հակաբիոտիկների նկատմամբ Արաբկիր բժշկական համալիր - երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտ Մանկաբուժություն ( ԺԴ.00.06 )
Դեկ. 13 2022
Միապտուղ հղիության ընթացքը և ելքը արտամարմնային բեղմնավորումից հետո Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական ինստիտուտ Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Դեկ. 13 2022
Տարբեր մակարդակների տրանսպորտային հանգույցների ազդեցության հետազոտումը ուղղված Երևան քաղաքում խճողումային իրավիճակների նվազեցմանը Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
Դեկ. 12 2022
Սարկազմը որպես լեզվագործաբանական քննության առարկա /անգլերեն նյութի հիման վրա/ Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Դեկ. 12 2022
Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում /հայերենի զուգադրությամբ/ Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Դեկ. 10 2022
Միկրոալիքային մոտակա դաշտերի բաշխվածության հետազոտումը հեղուկ և կոմպոզիտային նյութերում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Դեկ. 09 2022
β-արոիլվինիլտրիֆենիլֆոսֆոնիում և -պիրիդինիումբրոմիդների փոխազդեցությունը բինուկլեոֆիլների հետ ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )