Պաշտպանությունների արխիվ

Դեկ. 25 2020
Միկրոջրիմուռների և ցիանոբակտերիաների կենսաբազմազանության ուսումնասիրությունն ու Parachlorella kessleri միկրոջրիմուռի կենսատեխնոլոգիական ներուժի գնահատումը ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Դեկ. 25 2020
Կոլուդ արծաթի և նանոկոմպոզիտ ֆիլտրերի հակամանրէային ազդեցության հետազոտություն՝ էֆեկտները, թաղանթային մեխանիզմները և կիրառումը Երևանի պետական համալսարան Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Դեկ. 24 2020
Մի շարք մետաղների թթվածնավոր միացությունների մագնեզիումա-կարբոթերմ վերականգնումն այրման ռեժիմում և W-Me (Cu, Ni, Ag) համաձուլվածքների սինթեզը Երևանի պետական համալսարան Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Դեկ. 24 2020
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը և դրա բարձրացման ուղղությունները (ՀՀ առևտրային բանկերի նյութերով) Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 22 2020
Հայաստանի ժայռապատկերների տիպաբանությունը և պատմամշակութային նշանակությունը ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Դեկ. 19 2020
Դաշտի քվանտային տեսության որոշ երևույթներ արտաքին գրավիտացիոն դաշտում Երևանի պետական համալսարան Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Դեկ. 19 2020
Էլեկտրոնի ցանցային շարժունակության աղմուկները բևեռային կիսահաղորդիչներում Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Դեկ. 18 2020
Խորհրդարանական մշակույթի կայացման նախադրյալները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Դեկ. 18 2020
Կրեատինի ռադիոպաշտպանիչ ազդեցությունը բջջի էներգետիկ փոխանակության և կորիզի մորֆոֆունկցիոնալ կարգավիճակի վրա ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Դեկ. 18 2020
Միկրոավտոբուսների տրանսմիսիայի հուսալիության գնահատումը և բարելավումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ ( Ե.05.01 )
Դեկ. 17 2020
Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերի դասավանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Դեկ. 17 2020
Էլեկտրաէներգետիկական շուկայի կարգավորման կատարելագործման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով) Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 17 2020
Բազմիմաստ բառերի ուսուցման մեթոդիկան հիմնական դպրոցներում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Դեկ. 17 2020
Թռչող ապարատների բարակապատ մեքենամասերի ամրության բարձրացումը ուլտրաձայնային տեխնոլոգիայի կիրառմամբ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ ( Ե.02.03 )
Դեկ. 17 2020
Օրենքով պահպանվող գաղտնիքի պաշտպանության հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում Հայ-Ռուսական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )