Պաշտպանությունների արխիվ

Մայ. 26 2020
Ֆուրիեի բազմապատիկ շարքերի զուգամիտության որոշ հարցեր Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Մայ. 26 2020
Արցախի Տիգրանակերտի անտիկ խեցեղենը (տեխնիկատեխնոլոգիական բնութագիրը, գործառութային-ձևաբանական դասակարգումը, գեղարվեստական հարդարանքը) Հնագիտություն ( Է.00.03 )
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Մայ. 25 2020
Յոդ-դեքստին կոմպլեքսի ֆիզիկաքիմիական և ֆարմակոկինետիկական հատկությունների ուսումնասիրությունը և դրա կիրառման հնարավորությունը յոդի դեֆիցիտի ախտորոշման համար Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա ( Ե.17.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Մայ. 22 2020
Ասպիրակ (SPIRAEA L.) ցեղի գնահատումը որպես բարձր գեղազարդ տեսակների ներմուծման աղբյուր Հայաստանում Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ
Մայ. 22 2020
Հանրային ռեսուրսների կառավարման բարելավման հիմնական ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում (ընդերքի և ջրային ռեսուրսների օրինակով) Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Մայ. 20 2020
Արցախի Հանրապետության Դրմբոնի և Կաշենի մետաղահանքային արդյունաբերության ազդեցության գնահատումը հող-ջուր-բույս համակարգում Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա ( Զ.01.01 )
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Մայ. 19 2020
Թուխ Մանուկ սրբավայրերը (պատմագիտական ուսումնասիրություն) Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Մայ. 19 2020
Հանրաքվեի որպես անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտի բարելավման արդի հիմնահարցերը Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Մայ. 15 2020
Անշարժ գույքի շուկայի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Մայ. 12 2020
Հանքարդյունաբերական հոսքաջրերի հետազոտումը և մաքրման գործընթացի բարելավումը Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Մայ. 07 2020
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ֆինանսավորման հասանելիության բարելավման խնդիրները ՀՀ-ում Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Երևանի պետական համալսարան
Մայ. 07 2020
Ֆինանսական աուդիտի կազմակերպման հիմնախնդիրները արտադրական ձեռնարկություններում (ԼՂՀ օրինակով) Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Երևանի պետական համալսարան
Մրտ. 13 2020
Կաթնաթթվային բակտերիաների տարբեր համակեցությունների հակամանրէային ակտիվությունը Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Երևանի պետական համալսարան
Մրտ. 10 2020
Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի և մերձավոր արևելքի արաբական պետությունների հայ համայնքների համագործակցությունը 1964-1991 թթ. Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Մրտ. 10 2020
Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսարևելյան հատվածի բնակչության սոցիալական կազմը և թաղման ծեսն ըստ ուշ բրոնզ և վաղերկաթեդարյան դամբանային համալիների Հնագիտություն ( Է.00.03 )
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ