Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 10 2022
Միկրոալիքային մոտակա դաշտերի բաշխվածության հետազոտումը հեղուկ և կոմպոզիտային նյութերում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Դեկ. 09 2022
β-արոիլվինիլտրիֆենիլֆոսֆոնիում և -պիրիդինիումբրոմիդների փոխազդեցությունը բինուկլեոֆիլների հետ ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
Դեկ. 09 2022
Դեղաբույսերի լուծամզվածքների և մետաղների նանոմասնիկների համատեղ ազդեցության ուսումնասիրությունը լյարդի ցիռոզի զարգացման կանխարգելման և բուժման համար Հայ-Ռուսական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Դեկ. 09 2022
Զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 08 2022
Հագուստը որպես նշանային համակարգ հայ և բրիտանական լեզվամշակույթներում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Դեկ. 08 2022
Բեգլար Ամիրջանի կատարողական արվեստը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Դեկ. 07 2022
Մեդիա դիսկուրսի համակցված քննություն /անգլերեն քաղաքական խոսքի փաստական նյութի հիման վրա/ Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Դեկ. 01 2022
Հրազդան հիդրոէկոհամակարգի էկոլոգամանրէաբանական բնութագիրը ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Նոյ. 28 2022
Անգլերենի և հայերենի «տարիք» իմաստային դաշտի լեզվաճանաչողական վերլուծություն Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Նոյ. 28 2022
Որսորդությունն ու անասնապահությունը բրոնզի և երկաթի դարաշրջանում Հայաստանի Հյուսիսարևմտյան տարածքում ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Նոյ. 25 2022
ԴՆԹ-հատկորոշիչ լիգանդներ մեթիլենային կապույտի և Hoechst 33258-ի միացումը շիճուկային ալբումինի հետ Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Նոյ. 24 2022
Ականաճանճերի (Diptera, Agromyzidae) ֆաունան և էկոլոգիան Արցախի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Նոյ. 24 2022
Հայ կոմպոզիտորների դաշնամուրային ստեղծագործությունների ինտոնավորումը ուսուցման գործընթացում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Նոյ. 23 2022
21-րդ դարի ամերիկյան մամուլում պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հարցազրույցների լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Նոյ. 22 2022
Մետաղապատված ալմաստային հատիկներով կոմպոզիցիոն նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը տաք մամլմամբ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )