Պաշտպանությունների արխիվ

Նոյ. 20 2020
Հովհաննես Ղուկասյանի ստեղծագործությունը Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Նոյ. 19 2020
Կառավարչական հաշվառման հիմնախնդիրները կազմակերպությունների ներքին վերահսկողության համակարգում (Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտի նյութերով) Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Նոյ. 19 2020
ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման համակարգի կատարելագործման ուղիները Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Նոյ. 17 2020
Հայաստանի խորհրդայնացման հիմնահարցը հայ պատմագրության մեջ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Նոյ. 17 2020
Ռոբաստ գնահատում գաուսյան միջինի համար հաշվարկելիության տիրույթում Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն ( Ա.01.05 )
Երևանի պետական համալսարան
Նոյ. 09 2020
Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական բաժանումը Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Նոյ. 05 2020
Ներդրումային միջավայրի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության սննդարդյունաբերության ոլորտում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հոկ. 30 2020
Տեքստի վերլուծության ուսուցման տեխնոլոգիաներն անգլերենի հումանիտար կեղմնորոշման դասընթացներում Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Հոկ. 30 2020
Նանոչափային ինտեգրալ սխեմաների նախագծման հավաքածուի մշակումը և հետազոտումը Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հոկ. 29 2020
Մտավոր հետամնաց կրտսեր դպրոցականների ինքնասպասարկման հմտությունների զարգացման մանկավարժական պայմանները Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա) ( ԺԳ.00.03 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հոկ. 29 2020
Ցիտոկինների համակարգի և արյան բջիջների ագրեգատային վիճակի համալիր գնահատումը իշեմիկ ինսուլտի պաթոգենեզում Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն ( ԺԴ.00.07 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հոկ. 29 2020
Աշտարակ քաղաքի պատմամշակութային հուշարձանների տարածքի կազմակերպման դիզայներական խնդիրները Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ ( ԺԷ.00.03 )
Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա
Հոկ. 27 2020
Դիցաբանության և աստվածաշնչյան մոտիվները Չարենցի ստեղծագործություններում Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
Արցախի պետական համալսարան
Հոկ. 20 2020
Բանկային պարտավորությունների պահուստավորման համակարգի զարգացումը (ՀՀ օրինակով) Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հոկ. 19 2020
Պետական պարտքի կառավարման ստրատեգիաներ (ՀՀ օրինակով) Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Երևանի պետական համալսարան