Ֆրոնտալ պոլիմերային եղանակով պոլիմերային կոմպոզիտների (հիդրոժելերի, գրադիենտային նոր նյութերի) սինթեզ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Օրգանական նյութերի սինթեզի և վերամշակման տեխնոլոգիա
Ե.17.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2021
Հաստատված
Ընդդիմախոս Վ.Պետրոսյանի կարծիքը
Վ.Պետրոսյան (257.54 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Կնյազյանի կարծիքը
Ն.Կնյազյան (265.15 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Մինասյան (989.37 KB)