Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա

Թվանիշ
ԺԴ.00.10
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Կենսաբանական, Բժշկական
Քննական ծրագիր