Գյուղական ինքնավար արևա-հողմային կայանների հետազոտությունը և պարամետրերի հիմնավորումը Հայաստանի պայմաններում

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ
Ե.14.04
Дата защиты
Завершено

2017

Подтверждено