Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքական համակարգի կայացման ու զարգացման հիմնախնդիրները

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Дата защиты
Завершено

2017

Подтверждено