Синтез полифункционально замещенных карбо- и азациклических соединений на основе взаимодействия N-ариламидов ацетоуксусной кислоты с электрофильными алкенами

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Органическая химия
Բ.00.03
Совет
Дата защиты
Завершено

2022

Подтверждено
Ընդդիմախոս Ա.Ի.Մարկոսյանի կարծիքը
Ա.Ի.Մարկոսյան (1.03 MB)
Ընդդիմախոս Ք.Վ.Բալյանի կարծիքը
Ք.Վ.Բալյան (1.25 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Կիրառական քիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ «Արիակ» (1.1 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Սարգսյան (391.5 KB)