Синтез полифункционально замещенных карбо- и азациклических соединений на основе взаимодействия N-ариламидов ацетоуксусной кислоты с электрофильными алкенами

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Органическая химия
Բ.00.03
Совет
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено

2022

Ընդդիմախոս Ա.Ի.Մարկոսյանի կարծիքը
Ա.Ի.Մարկոսյան (1.03 MB)
Ընդդիմախոս Ք.Վ.Բալյանի կարծիքը
Ք.Վ.Բալյան (1.25 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Կիրառական քիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ «Արիակ» (1.1 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Սարգսյան (391.5 KB)