Պաշտպանությունների արխիվ

Մրտ. 05 2020
Էթնիկ մամուլի դերը հայկական սփյուռքում (Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն) Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Մրտ. 05 2020
Սոցիալական փոփոխությունները հայկական սփյուռքում (Լոս Անջելեսի, Թեհրանի, Բեյրութի հայերի էթնթսոցիոլոգիական հետազոտություն) Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Փետ. 28 2020
Ինտեգրալ սխեմաների ինքնահարմարվող մուտք/ելք հանգույցների նախագծման միջոցների մշակում Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Փետ. 27 2020
Ավագ դպրոցի ուսուցչի մասնագիտական մոտիվացիայի զարգացումը որպես կառավարման հիմնախնդիր Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Փետ. 25 2020
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզերի ջրային էկոհամակարգերի ձկնաշխարհը Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն
Փետ. 20 2020
Գյուղատնտեսության ապահովագրության համակարգի կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Փետ. 20 2020
Դեպոզիտարային ծառայությունների զարգացման ուղիները ՀՀ ֆինանսական շուկայում (Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի նյութերով) Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Փետ. 18 2020
Պետական գնումների իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում Մասնավոր իրավունք ( ԺԲ.00.03 )
Երևանի պետական համալսարան
Փետ. 17 2020
Գույքային հարաբերությունների պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Փետ. 14 2020
Տերահերցային տիրույթի բարձր հզորությամբ պասիվ սարքավորումների մշակման տեսական և տեխնոլոգիական հիմքունքներ Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ ( Ե.12.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Փետ. 12 2020
Հանցագործության միջնորդավորված կատարման համար քրեական պատասխանատվության տեսական և գործնական հիմնախնդիրները Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Երևանի պետական համալսարան
Փետ. 12 2020
Անչափահասների նկատմամբ կատարվող բռնի սեռական հանցագործությունների քրեաիրավական բնութագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Երևանի պետական համալսարան
Փետ. 10 2020
Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում. համեմատական ուսումնասիրություն Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Փետ. 07 2020
Պետրերբուրգի հայ գրական 18-20-րդ դարի առաջին երկու տասնամյակներին Հայ դասական գրականություն ( Ժ.01.01 )
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Փետ. 05 2020
Վաղ քրիստոնեական դավանաբանական վեճերի կրոնագիտական վերլուծություն (II դարի II կես V դարի I քառորդ) Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Երևանի պետական համալսարան