Պաշտպանությունների արխիվ

Նոյ. 20 2020
Հետխորհրդային տարածքի չճանաչված պետությունների կայացման առանձնահատկություններն ու հեռանկարները Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Նոյ. 20 2020
Հովհաննես Ղուկասյանի ստեղծագործությունը ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
Նոյ. 19 2020
Կառավարչական հաշվառման հիմնախնդիրները կազմակերպությունների ներքին վերահսկողության համակարգում (Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտի նյութերով) Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Նոյ. 19 2020
ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման համակարգի կատարելագործման ուղիները Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Նոյ. 17 2020
Հայաստանի խորհրդայնացման հիմնահարցը հայ պատմագրության մեջ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Նոյ. 17 2020
Ռոբաստ գնահատում գաուսյան միջինի համար հաշվարկելիության տիրույթում Երևանի պետական համալսարան Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն ( Ա.01.05 )
Նոյ. 09 2020
Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական բաժանումը ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Նոյ. 05 2020
Ներդրումային միջավայրի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության սննդարդյունաբերության ոլորտում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հոկ. 30 2020
Տեքստի վերլուծության ուսուցման տեխնոլոգիաներն անգլերենի հումանիտար կեղմնորոշման դասընթացներում Երևանի պետական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Հոկ. 30 2020
Նանոչափային ինտեգրալ սխեմաների նախագծման հավաքածուի մշակումը և հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հոկ. 29 2020
Մտավոր հետամնաց կրտսեր դպրոցականների ինքնասպասարկման հմտությունների զարգացման մանկավարժական պայմանները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա) ( ԺԳ.00.03 )
Հոկ. 29 2020
Ցիտոկինների համակարգի և արյան բջիջների ագրեգատային վիճակի համալիր գնահատումը իշեմիկ ինսուլտի պաթոգենեզում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն ( ԺԴ.00.07 )
Հոկ. 29 2020
Աշտարակ քաղաքի պատմամշակութային հուշարձանների տարածքի կազմակերպման դիզայներական խնդիրները Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ ( ԺԷ.00.03 )
Հոկ. 27 2020
Դիցաբանության և աստվածաշնչյան մոտիվները Չարենցի ստեղծագործություններում Արցախի պետական համալսարան Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
Հոկ. 20 2020
Բանկային պարտավորությունների պահուստավորման համակարգի զարգացումը (ՀՀ օրինակով) Հայ-Ռուսական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )