Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Ագրոնոմիայի Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա
Զ.01.01
Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն
Զ.01.02
011