Բազիսության, զուգամիտության և միակության հարցեր օրթոգոնալ սպլայնների համակարգերի համար

Հայցորդ
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2018

Հաստատված