Երևանի պետական համալսարան (Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն)

Կազմակերպություն
Հարցեր
 1. Պետության և իրավունքի տեսություն գիտության բնութագիրը, հետազոտման օբյեկտը և առարկան, առարկայի առանձնահատկությունները:
 2. Պետության և իրավունքի տեսությունը որպես իրավական, հասարակական, ընդհանուր տեսական և մեթոդաբանական բնույթի գիտություն:
 3. Պետության և իրավունքի տեսության գործառույթները, գիտության կապը պրակտիկայի հետ:
 4. Պետության և իրավունքի տեսության մեթոդների հասկացությունը, դասակարգումը, բնութագիրը:
 5. Իրավական գիտությունների դասակարգումը և պետության և իրավունքի տեսությունը իրավական գիտությունների համակարգում:
 6. Պետության և իրավունքի տեսությունը որպես ուսումնական դասընթաց. նպատակները, խնդիրները, դասընթացի կառուցվածքը:
 7. Հասարակություն. հատկանիշները, հասկացությունը:
 8. Մինչպետական հասարակության կազմակերպական ձևերը և տնտեսական հիմքերը, սոցիալական իշխանության և նորմերի ընդհանուր բնութագիրը:
 9. Պետության առաջացման ընդհանուր պատճառները (օրինաչափությունները) և առանձնահատուկ օրինաչափությունները:
 10. Պետության առաջացման տնտեսական, սոցիալ-դասակարգային, մարդկային, արտաքին-պաշտպանական օրինաչափությունները:
 11. Պետության առաջացման տեսությունների բազմազանությունը և դրանց բնութագիրը:
 12. Մինչպետական և պետական հասարակության տարբերիչ հատկանիշները: Պետական և անմիջական իշխանության տարբերիչ հատկանիշները:
 13. Իրավունքի առաջացման պատճառները և իրավական նորմերի ձևավորման ուղիները
 14. Իրավունքի և նախնադարյան հասարակության սոցիալական նորմերի տարբերիչ հատկանիշները:
 15. Պետության հասկացությունը և հատկանիշները:
 16. Պետության ինքնիշխանությունը. հասկացությունը, հատկանիշները:
 17. Ժողովրդի և ազգի ինքնիշխանությունը. հասկացությունները և հարաբերակցությունը պետության ինքնիշխանության հետ:
 18. ՙՊետության էություն՚ և ՙսոցիալական առաքելություն՚ հասկացությունները և դրանց մեկնաբանման մոտեցումները:
 19. Պետության էության զարգացման արդի օրինաչափությունները:
 20. Հասարակական իշխանություն. հասկացությունը, անհրաժեշտությունը:
 21. Պետական իշխանության առանձնահատուկ գծերը, իրականացման եղանակները:
 22. Պետության գործառույթներ հասկացությունը, բնութագրական գծերը, նշանակությունը, դասակարգումը:
 23. Պետության ներքին և արտաքին գործառույթները և դրանց բովանդակությունը:
 24. Պետության գործառույթների իրականացման ձևերը. հասկացությունը տեսակները:
 25. Պետության գործառույթների իրականացման մեթոդները. հասկացությունը, տեսակները:
 26. Պետության գործառույթների դինամիկան, փոխպայմանավորվածությունը, փոխգործողությունը:
 27. Պետության ձև հասկացությունը և տարրերը: Պետության էության, տիպի և ձևի հարաբերակ-ցությունը:
 28. Պետության կառավարման ձև. հասկացությունը, հատկանիշները և տեսակները:
 29. Կառավարման միապետական և հանրապետականբ ձևերը. հասկացությունը և տեսակները:
 30. Պետական կառուցվածքի ձև. հասկացությունը և տեսակները:
 31. Պետաիրավական ռեժիմ՚. հասկացությունը և հատկանիշները, կազմավորման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնները:
 32. Պետաիրավական ռեժիմի դասակարգման հիմնախնդիրը: Ժողովրդավարական և հակաժողովրդավարական պետաիրավական ռեժիմների բնութագրերը:
 33. Պետության կառուցակարգի /մեխանիզմի/ հասկացությունը և դերը: Պետության մեխանիզմի և ապարատի հարաբերակցությունը:
 34. Պետական մարմինների հասկացությունը և հատկանիշները, դասակարգումը:
 35. Պետական ապարատի կազմակերպման և գործունեության սկզբունքները, դասակարգումը, բնութագրերը:
 36. Քաղաքական համակարգ. հասկացությունը, կառուցվածքը, տեսակները:
 37. Քաղաքական համակարգի հիմնական սուբյեկտները: Պետության տեղը և դերը քաղաքական համակարգում:
 38. Պետությունը և եկեղեցին: Թեոկրատական, կրոնականացված և աշխարհիկ պետություններ:
 39. Պետության տիպ հասկացությունը և տիպաբանության նշանակությունը, տիպաբանության մոտեցումները:
 40. ՙԻրավունք՚ եզրույթի իմաստները: Օբյեկտիվ իմաստով իրավունքի հատկանիշները
 41. Իրավունք հասկացության բնորոշման հիմնախնդիրը
 42. Իրավունքի և օրենքի հարաբերակցությունը: Իրավական օրենք հասկացությունը
 43. Իրավահասկացողություն կատեգորիան և դրա բաղադրատարրերը
 44. ՙԻրավունք՚ հասկացության բազմազանությունը և տիպաբանությունը:
 45. Իրավահասկացողության լեգիստանորմատիվիստական տիպի վարկածները, առավելությունները և թերությունները:
 46. Իրավահասկացողության իրավաբանական տիպի վարկածները, առավելությունները և թերությունները:
 47. Իրավունքի հիմնական հայեցակարգերը և դրանց բութագիրը
 48. Իրավունքի էություն. բազմառումայնությունը, դրա վրա ազդող գործոնները
 49. Իրավական պետության գաղափարի ծագումն ու զարգացումը: Իրավական պետության բնութագրերը, հիմնական հատկանիշները
 50. Իրավունքի սկզբունքներ. հասկացությունը, նշանակությունը, դասակարգումը, համաիրավական սկզբունքների բնութագիրը
 51. Իրավունքի գործառույթները. հասկացությունը և դասակարգումը
 52. Սոցիալական նորմերի հասկացությունը և տեսակների բնութագիրը, իրավունքի և այլ սոցիալական նորմերի ընդհանրությունները և առանձնահատկությունները
 53. Իրավունքի ձև և աղբյուր հասկացությունները: Իրավունքի ձևերի տեսակները
 54. Դատական նախադեպը և իրավական սովորույթը որպես իրավունքի աղբյուր
 55. Նորմատիվ իրավական ակտեր. հասկացությունը, հատկանիշները, տեսակները:
 56. Օրենքներ. հասկացությունը, հատկանիշները, տեսակները:
 57. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտեր. հասկացությունը, հատկանիշները, տեսակները
 58. Նորմատիվ ակտերի գործողությունը տարածության մեջ և ըստ անձանց շրջանակի
 59. Նորմատիվ ակտերի գործողությունը ժամանակի մեջ: Օրենքի հետադարձ ուժը:
 60. Իրավունքի նորմի հասկացությունը, հատկանիշները, կառուցվածքային տարրերը: Իրավունքի նորմի կառույցի հիմնախնդիրը:
 61. Հիպոթեզների, դիսպոզիցիաների, սանկցիաների տեսակները
 62. Իրավունքի նորմերի տեսակները. դասակարգման չափանիշները և նշանակությունը
 63. Իրավական համակարգը. հասկացությունը և կառուցվածքը: Իրավունքը և իրավական համակարգը
 64. Իրավական համակարգերի դասակարգումը, հիմնական իրավական ընտանիքների բնութագիրը
 65. Իրավունքի համակարգ. հասկացությունը, հատկանիշները, ճյուղերի և ինստիտուտների բաժանման չափանիշները
 66. Իրավական կարգավորման մեթոդը. հասկացությունը, բաղադրատարրերը, տեսակները
 67. Իրավունքի համակարգի կառուցվածքային տարրերը ըստ կարգավորման առարկայի և մեթոդի: Իրավունքի ինստիտուտ. հասկացությունը և տեսակները
 68. Իրավունքի համակարգի այլ կառուցվածքային տարրերը. նյութական և վարույթային, հանրային և մասնավոր, ազգային և միջազգային:
 69. Իրավունքի համակարգի տարրերի փոխհարաբերությունների հիմունքները:
 70. Իրավագիտակցության հասկացությունը, հատկանիշները, դերը իրավական կարգավորման մեջ և գործառույթները
 71. Իրավագիտակցության կառուցվածքը, տեսակները, մակարդակները
 72. Իրավուքի և իրավագիտակցության փոխգործակցությունը
 73. Անհատական իրավական մշակույթի հասկացությունը, կառուցվածքը
 74. Հասարակական իրավական մշակույթի հասկացությունը, կառուցվածքը
 75. Իրավական դաստիարակություն. հասկացությունը, բաղադրատարրերը, իրավական դաստիարակության հիմնախնդիրները Հայաստանում
 76. Իրավաստեղծագործություն. հասկացությունը, տեսակները, սկզբունքները
 77. Նորմատիվ ակտերի համակարգման հասկացությունը, անհրաժեշտությունը, տեսակները:
 78. Իրավաբանական տեխնիկա. հասկացությունը, նշանակությունը, տարրերը:
 79. Իրավահարաբերություններ. հասկացությունը, հատկանիշները, տեսակները
 80. Իրավահարաբերության կառուցվածքը (տարրերը), դրանց բնութագիրը
 81. Իրավունքի սուբյեկտների հասկացությունը, տեսակները, իրավասուբյեկտություն
 82. Իրավահարաբերության բովանդակությունը. սուբյեկտիվ իրավունք և իրավական պարտականություն
 83. Իրավահարաբերությունների ծագման նախադրյալները: Իրավաբանական փաստեր
 84. Իրավունքի կենսագործման հասկացությունը, ձևերի դասակարգումը, անմիջական ձևերը
 85. Իրավունքի նորմերի կիրառում. հասկացությունը, հատկանիշները և անհրաժեշտությունը:
 86. Իրավունքի կիրառման գործընթացի փուլերը, իրավունքի նորմերի կիրառմանը ներկայացվող պահանջները
 87. Իրավունքի նորմերի կիրառման ակտերը. հասկացությունը, հատկանիշները, տեսակները
 88. Իրավունքի բացեր. հասկացությունը, տեսակները, բացերի վերացման և հաղթահարման ուղիները
 89. Իրավունքի նորմերի մեկնաբանում. հասկացությունը, կողմերը (պարզում և բացատրում)
 90. Իրավունքի նորմերի մեկնաբանման հնարքները, տեսակները ըստ ծավալի
 91. Իրավունքի նորմերի մեկնաբանման տեսակները
 92. Իրավաչափ վարքագծի հասկացությունը, հատկանիշները, տեսակները
 93. Իրավախախտման հասկացությունը, հատկանիշները, տեսակները, իրավաբանական կազմը
 94. Իրավական պատասխանատվության հասկացությունը, հատկանիշները, նպատակները և գործառույթները
 95. Իրավական պատասխանատվության հիմքերը, սկզբունքները, պատասխանատվության տեսակները
 96. Իրավական կարգավորման կառուցակարգը. հասկացությունը և հիմնական տարրերը, կառու-ցակարգի փուլերը
 97. Իրավական կարգավորման արդյունավետությունը
 98. Օրինականության հասկացությունը, նշանակությունը, հատկանիշները, հիմնական պահանջները
 99. Օրինականություն, իրավակարգ և հասարակական կարգ
 100. Օրինականության և իրավակարգի երաշխիքների հասկացությունը և տեսակները
 101. Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն գիտության առարկան, մեթոդոլոգիան
 102. Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմության պարբերացումը և դասընթացի համակարգը
 103. Քաղաքական և իրավական գաղափարախոսության որպես հասարակական գիտակցության ձևի ծագումը և զարգացումը
 104. Հին Հնդկաստանի քաղաքական գաղափարախոսությունը
 105. Քաղաքական գաղափարախոսությունը Հին Չինաստանում և Կոնֆուցիոսի էթիկա-քաղաքական հայացքները
 106. Մո-ցզիի քաղաքական և իրավական գաղափարները և վաղ դաոսիզմի գաղափարախոսությունը
 107. Օրենքականների քաղաքականության և իրավունքի տեսությունը Հին Չինաստանում
 108. Քաղաքական և իրավական գաղափարները Հին միջագետքում և Հրեաստանում:
 109. Քաղաքական պայքարի հիմնական ուղղությունները Հին Հունաստանում և դրանց արտացոլումը քաղաքական և իրավական ուսմունքներում:
 110. Սոփեստների գաղափարները պետության և իրավունքի վերաբերյալ: Սոկրատես:
 111. Պլատոնի քաղաքական և իրավական ուսմունքը:
 112. Արիստոտելի քաղաքական և իրավական ուսմունքը:
 113. Պոլիբիոսի քաղաքական և իրավական տեսությունը:
 114. Հին Հռոմի քաղաքական և իրավական մտքի հիմնական ուղղությունների ընդհանուր բնութագիրը:
 115. Ցիցերոնի քաղաքական-իրավական ուսմունքը
 116. Հռոմեական իրավաբանների քաղաքական-իրավական գաղափարները
 117. Քրիստոնեության քաղաքական և իրավական գաղափարները: Հերետիկոսություն:
 118. Օգոստոս Երանելու քաղաքական և իրավական ուսմունքը
 119. Ավատատիրական քաղաքական և իրավական գաղափարախոսության հիմնական գծերը և առանձնահատկությունները:
 120. Միջնադարյան եվրոպական իրավաբանների քաղաքական և իրավական գաղափարները:
 121. Թովմա Աքվինացու քաղաքական-իրավական տեսությունը
 122. Մարսելիոս Պադուանեցին օրենքների, դրանց տեսակների, պետության ձևերի մասին
 123. Գաղափարախոսական հեղաշրջումն ուշ միջնադարյան Արևմտյան Եվրոպայում: Վերածնունդը, հումանիզմը, բարենորոգչությունը:
 124. Ն. Մաքիավելու ուսմունքը պետության և իրավունքի մասին:
 125. Բարենորոգչության հիմնական ուղղությունները և քաղաքական-իրավական գաղափարները:
 126. Ժան Բոդենի ուսմունքը պետության և իրավունքի մասին:
 127. Պետության և իրավունքի հարցերը Թոմաս Մորի ՙՈւտոպիայում՚:
 128. Պետության և իրավունքի հարցերը Թոմազո Կամպանելլայի ՙԱրևի քաղաքը՚ գրքում:
 129. Իրավաբանական աշխարհայացքի ծագումը և ընդհանուր բնութագիրը:
 130. Հուգո Հրատիոսի պետաիրավական ուսմունքը:
 131. Բենեդիկտ Սպինոզայի քաղաքական և իրավական ուսմունքները:
 132. Քաղաքական և իրավական գաղափարախոսության հիմնական ուղղությունները XVII դ. անգլիական բուրժուական հեղափոխության ժամանակաշրջանում:
 133. Թոմաս Հոբսի բնական իրավունքի և պետության տեսությունը:
 134. Ջոն Լոքի քաղաքական-իրավական ուսմունքը
 135. Ինդեպենդետների քաղաքական-իրավական գաղափարախոսությունը: Դ. Միլտոն, Ջ. Հարրինգտոն, Օ. Սիդնեյ
 136. Լևելերների քաղաքական-իրավական գաղափարախոսությունը: Ջոն Լիլբերն
 137. Դիգերների քաղաքական-իրավական գաղափարները: Ջ. Ուինստենլի
 138. Բնական-իրավական ուսմունքները Գերմանիայում XVII-XVIII դդ:
 139. Քաղաքական և իրավական ուսմունքները Իտալիայում XVIII դ.: Ջ. Վիկո:
 140. Չ. Բեկարիան որպես քրեական իրավունքի դասական դպրոցի հիմնադիր
 141. XVII-XVIII դդ. ռուսական քաղաքական և իրավական մտքի հիմնական ուղղությունների ընդհանուր բնութագիրը. պահպանողական-արիստոկրատական, գյուղացիական-կազակական, աստվածաբանական, ազատական-ազնվականակական
 142. Ա. Ռադիշչևի քաղաքական հայացքները:
 143. Վոլտերի քաղաքական-իրավական հայացքները:
 144. Շ. Մոնտեսքոյի ուսմունքը պետության և իրավունքի մասին:
 145. Ֆրանսիական մատերալիստների քաղաքական-իրավական հայացքները:
 146. Ժան Ժակ Ռուսոյի քաղաքական և իրավական հայացքները:
 147. Ֆրանսիական ուտոպիստ-սոցիալիստների քաղաքական-իրավական գաղափարախոսությունը: Գրաքոս Բաբյոֆ:
 148. Բ. Ֆրենկլինի քաղաքական հայացքները:
 149. Թ. Պեյնի արմատական քաղաքական-իրավական հայացքները:
 150. Ա. Համիլտոնի քաղաքական իրավական հայացքները:
 151. Թ. Ջեֆերսոնի քաղաքական և իրավական հայացքները և դրանց կենսագործումը:
 152. Ջոն Ադամսի քաղաքական և իրավական հայացքները:
 153. Ջեյմս Մեդիսոնի և Ջոն Մարշալի քաղաքական-իրավական հայացքները:
 154. Վուդրո Վիլսոնը իշխանությունների տարանջատման մասին:
 155. Օլիվեր Հոլմսի ուսմունքը իրավունքի մասին:
 156. Գերմանական քաղաքական և իրավական գաղափարախոսության հիմնական ուղղությունները 18-19-րդ դդ. և դրանց ընդհանուր բնութագիրը:
 157. Ի. Կանտի ուսմունքն իրավունքի և պետության մասին:
 158. Հեգելի ուսմունքը պետության և իրավունքի մասին:
 159. Ի. Ֆիհտեյի քաղաքական իրավական տեսությունը:
 160. Իրավունքի պատմական դպրոցը. ծագումը և էությունը
 161. Անգլիական ազատականության գաղափարախոսությունը XIX դ. առաջին կեսում
 162. Ֆրանսիական ազատականության գաղափարախոսությունը XIX դ. առաջին կեսում
 163. Գերմանական ազատականության գաղափարախոսությունը XIX դ. առաջին կեսում
 164. Իրավաբանական պոզիտիվիզմ (Ջոն Օստին, Կ. Բերգբոմ և այլն):
 165. Օգյուսթ Կոնթի (1798-1857) քաղաքական-իրավական հայացքները: Սոցոկրատիայի նախագիծը
 166. 19-րդ դարի սկզբի ուտոպիստ-սոցիալիստների քաղաքական-իրավական հայացքների ընդհանուր բնութագիրը: Սեն-Սիմոն, Շ. Ֆուրյե, Ռ. Օուեն:
 167. Մարքսիզմի ձևավորման սոցիալ-պատմական արմատները և գաղափարական ակունքները:
 168. Պատմության մատերիալիստական հասկացողությունը և հասարակական տնտեսական ֆորմացիայի հայեցակարգը
 169. Մարքսը և Էնգելսը պետության և իրավունքի ծագման, էության, տնտեսական պայմանավորվածության, զարգացման էտապների մասին
 170. Սոցիալիստական հեղափոխության և պրոլետարիատի դիկտատուրայի հայեցակարգը
 171. Պետության և իրավունքի հիմնախնդիրները սոցիալիստներ Լ. Բլանի և Ֆ. Լասսալի մոտ
 172. Անարխիզմի քաղաքական-իրավական տեսությունը. Պ. Պրուդոն, Մ. Բակունին
 173. Քաղաքական-իրավական գաղափարախոսության հիմնական ուղղությունների ընդհանուր բնութագիրը XIX դարի երկրորդ կեսին:
 174. Քաղաքական-իրավական մտքի սոցոլոգիական ուղղությունը: Ռ. Հերինգ
 175. Քաղաքական-իրավական մտքի սոցոլոգիական ուղղությունը: Հ. Սպենսեր
 176. Լ. Գումպլովիչի պետության սոցոլոգիական տեսությունը:
 177. 19-րդ դարի 2-րդ կեսի ազատական մտածողների քաղաքական և իրավական ուսմունքները. Ա. Էսմեն, Գ. Հելլինեկ, Ա. Դայսի:
 178. Ֆ. Նիցշեի հայացքները պետության և իրավունքի մասին: Նիցշեականության հետադիմական էությունը:
 179. Կ. Բերգբոմի իրավաբանական պոզիտիվականությունը:
 180. Իրավագիտության սոցոլոգիական ուղղությունը:
 181. Իրավունքի նորկանտյան ուսմունքները. Ռ. Շտամմլեր, Ջ. Օսթին:
 182. Սոցիալիստական քաղաքական-իրավական գաղափարախոսության հիմնական ուղղությունները XX դարում:
 183. Է. Բեռնշթեյնի և Կ. Կաուցկու քաղաքական-իրավական տեսությունը:
 184. Մեծամասնականության քաղաքական-իրավական ուսմունքը: Վ. Լենին:
 185. Ի. Ստալինի քաղաքական հայացքները:
 186. Խորհրդային իրավահասկացություն. ակունքները և էվոլուցիան:
 187. Պետության և իրավունքի հիմնախնդիրները ժողովրդավարական, քրիստոնեական, իսլամական և սոցիալիզմի այլ տեսություններում:
 188. Քաղաքական-իրավական գաղափարախոսության հիմնական ուղղությունները 20-րդ դարում:
 189. Լ. Դյուգիի համերաշխականության ուսմունքը:
 190. Մ. Օրիուի քաղաքական-իրավական ուսմունքը:
 191. ՙՀամընդհանուր բարեկեցության պետություն՚ տեսությունը:
 192. Պլյուրալիստական ժողովրդավարության տեսությունը:
 193. Իրավական և սոցիալական պետության տեսությունները:
 194. Պետության էլիտար, տեխնոկրատական և բյուրոկրատկան տեսությունները:
 195. Անալիտիկ իրավագիտություն. Հերբերտ Խարտ:
 196. Շարժումը դեպի ՙԱզատ իրավունք՚ª Ե. Էրլիխ:
 197. Սոցիոլոգիական իրվագիտություն. Ռ. Պաունդ:
 198. Լ. Պետրաժիցկու իրավունքի հոգեբանական տեսությունը:
 199. Հանս Քելզենի ՙիրավունքի մաքուր ուսմունքը՚:
 200. Արդի արմատականության քաղաքական և իրավական տեսությունները:
 201. Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմության ուսումնասիրության ա-ռարկան, մեթոդները:
 202. Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմության պարբերացումը և դա-սընթացի համակարգը:
 203. Հին Եգիպտոսի պետության առաջացումը և պատմության պարբերացումը: Հին Եգիպտոսի պետական կարգը:
 204. Հին եգիպտական իրավունքը:
 205. Շումերական ժամանակաշրջանի հասարակական և պետական կարգերը Միջագետքում: Բաբելոն կենտրոնացված պետության պետական կարգը:
 206. Հին միջագետքյան իրավունքը:
 207. Խեթական թագավորության ձևավորումը և հասարակական կարգերը
 208. Խեթական թագավորության պետական կարգերը: Դատարանը: Բանակը:
 209. Խեթական իրավունքը և դրա աղբյուրները:
 210. Հին Հրեական պետության առաջացումը, նրա հասարակական և պետական կարգերը
 211. Հրեական իրավունքը:
 212. Աքեմենյան կայսրության հասարակական և պետական կարգերը:
 213. Պարսկական իրավունքը և դրա աղբյուրները:
 214. Հին Հնդկաստանի պետության առաջացումը և պատմության պարբերացումը:
 215. Հին Հնդկաստանի հասարակական կարգերը:
 216. Մաուրայների կայսրությունը և նրա պետական կարգերը:
 217. Հնդկաստանի ավանդական իրավունքը:
 218. Պետության կայացման և զարգացման հիմնական էտապները Հին Չինաստանում:
 219. Միահեծական Չինաստանի կառավարման համակարգը:
 220. Չինաստանի ավանդական իրավունքը:
 221. Աթենքի հասարակական կարգերը: Բնակչության սոցիալ-իրավական կառուցվածքը, կառավարման համակարգը:
 222. Սպարտայի հասարակական կարգերը: Բնակչության սոցիալ-իրավական կառուցվածքը, կառավարման համակարգը:
 223. Հին Հունաստանի իրավունքը:
 224. Պետության ծագումը Հռոմում և զարգացման փուլերը:
 225. Հռոմի հասարակական կարգերը և դրանց զարգացումը
 226. Հանրապետական կառավարման ձևը Հռոմում
 227. Կառավարման միապետական ձևը Հռոմում
 228. Հռոմեական իրավունքի պատմության փուլերը և իրավունքի աղբյուրների զարգացումը: Հուստինիանոսի օրենսդրությունը:
 229. Միջնադարյան եվրոպական պետությունների կայացման և զարգացման առանձնահատկությունները
 230. Քաղաք-հանրապետությունները և քաղաքային ինքնակառավարումը միջնադարյան Եվրոպայում:
 231. Պապական կրոնապետությունը միջնադարյան Եվրոպայում:
 232. Միջնադարյան եվրոպական իրավունքի հիմնական առանձնահատկությունները:
 233. Ֆրանկների վաղ ավատատիրական պետության առաջացումը և զարգացումը:
 234. Մերովինգների ժամանակաշրջանի ֆրանկյան թագավորության պետական կարգը: Կարլոս Մարթելի բարեփոխումները:
 235. Կարոլինգների դարաշրջանի (VIII-IX դդ.) ֆրանկյան կայսրության պետական կարգը:
 236. Վաղավատատիրական եվրոպական իրավունքը. իրավունքի աղբյուրները և հիմնական ինստիտուտները:
 237. Ֆրանսիայի վաղ ավատատիրականª սենյորիալ պետության դասային կարգերը և կառավարման համակարգը:
 238. Պետական իշխանության կենտրոնացումը Ֆրանսիայւոմ և Լյուդովիկոս IX բարեփոխումները:
 239. Դասային-ներկայացուցչական միապետության կազմավորումը Ֆրանսիայում
 240. Բացարձակ միապետության առաջացումը և զարգացումը Ֆրանսիայում:
 241. Ավատատիրական Ֆրանսիայի իրավունքի աղբյուրները և հիմնական ինստիտուտները:
 242. Վաղավատատիրական միապետությունը Գերմանիայում. դասային և պետական կարգերը:
 243. Գերմանական դասային-ներկայացուցչական միապետության առանձնահատկությունները և կառավարման համակարգը:
 244. Պրուսիայի և Ավստրիայի պետական կարգերը: Լուսավորյալ միապետության ռեժիմը:
 245. Գերմանական ֆեոդալական իրավունքի աղբյուրները և դրանց էվոլուցիան:
 246. Գերմանական ֆեոդալական իրավունքի հիմնական ինստիտուտները:
 247. Վաղավատական անգլոսաքսոնական պետությունը: Թագավորական իշխանության ուժեղացումը XI-XII դդ.:
 248. Դասային ներկայացուցչական միապետությունը Անգլիայում:
 249. Անգլիական բացարձակության առանձնահատկությունները: Հասարակական և պետական կարգերը:
 250. Անգլիական իրավունքի աղբյուրների յուրահատկությունը և համակարգը:
 251. Անգլիական իրավունքի հիմնական նիստիտուտները:
 252. Սոցիալ-իրավական կարգերը և պետական կարգը Բյուզանդիայում:
 253. Բյուզանդական իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը և իրավունքի աղբյուրները IV-VII դդ և VII-XI դդ.:
 254. Հին ռուսական պետության կազմավորումը (IX-XII դդ.):
 255. Պետությունը Ռուսաստանում ավատատիրական մասնատվածության ժամանակաշրջանում (XII-XIV դդ.):
 256. Ռուսական կենտրոնացված պետության կազմավորումը. հասարակական և պետական կարգերը (XV-XVI դդ.):
 257. Դասային ներկայացուցչական միապետությունը Ռուսաստանում (XVI-XVII դդ.):
 258. Բացարձակ միապետության կազմավորումը և զարգացումը Ռուսաստանում (XVII-XVIII դդ.):
 259. Հին ռուսական իրավունքի առաջացումը և զարգացումը: Համառուսական իրավունքի առաջացումը:
 260. Իրավունքի զարգացումը և դրա աղբյուրների համակարգումը ռուսական բացարձակ միապետության ժամանակաշրջանում:
 261. Արաբական կայսրության ծագումը և զարգացումը: Արաբական խալիֆաթի պետական կարգը:
 262. Մուսուլմանական իրավունքի կայացման և զարգացման առանձնահատկությունները. իրավունքի աղբյուրները և հիմնական ինստիտուտները:
 263. Թուրքական պետականության ձևավորումը և պետական կառավարման և ռազմավատատիրական համակարգը:
 264. Օսմանյան իրավական համակարգը և իրավունքի աղբյուրները: Այլազգիների կրոնաիրավական ինքնավարությունը:
 265. Օսմանյան իրավական հիմնական ինստիտուտները:
 266. Ճապոնական ավատատիրական պետության զարգացման հիմնական փուլերը: Թայքի բարեփոխումները և վաղավատատիրական պետությունը (VII դ.):
 267. Կայսերական Ճապոնիայի պետական կարգերը:
 268. Միջնադարյան ճապոնիայի իրավունքի աղբյուրները և հիմնական ինստիտուտները:
 269. Բուրժուական պետության ծագումը Անգլիայում: Անգլիական հեղափոխության օրենսդրությունը
 270. Սահմանադրական միապետության զարգացումը Անգլիայում:
 271. Ընտրական բարեփոխումները Անգլիայւոմ և քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը:
 272. XVIII դ. ֆրանսական բուրժուական հեղափոխությունը և նրա հիմնական փուլերի օրենսդրությունը:
 273. Նապոլեոն Բոնապարտի հեղաշրջումը և Հանրապետության VIII տարվա Սահմանադրությունը (1799թ.): Առաջին կայսրության պետական կարգը:
 274. Բուրբոնների վերականգնումը: Լեգիտիմ և Հուլիսյան միապետությունները: 1814 և 1830 թթ. Խարտիաները:
 275. 1848թ. Երկրորդ Հանրապետության հեղափոխական սահմանադրությունը:
 276. Երկրորդ կայսրության հաստատումը: 1852թ. Սահմանադրությունը:
 277. 1871թ. Փարիզյան Կոմունան:
 278. 1875թ. Երրորդ Հանրապետության սահմանդրական օրենքները:
 279. ՙԳերմանական ազգի Սուրբ հռոմեական կայսրության՚ անկումը և գերմանական պետությունների առաջին միությունների կազմավորումը:
 280. Գերմանական սահմանադրականության զարգացումը XIX դ. երկրորդ կեսին:
 281. Պրուսիայի պայքարը Գերմանիայում գերիշխանության համար և Հյուսիս-գերմանական միության ստեղծումը (1866թ.): Գերմանական կայսերությունը և 1871թ. Սահմանադրությունը:
 282. Անկախության համար պայքարը և 1776 թ. ամերիկյան Անկախության հռչակագիրը:
 283. Անկախ նահանգների սահմանադրությունները և 1781թ. կոնֆեդերացիայի հոդվածները:
 284. ԱՄՆ-ի 1787թ. Սահմանադրությունը և դրա հիմնական սկզբունքները. Իրավունքների մասին Բիլը: Ամերիկյան Սահմանադրության փոփոխությունները:
 285. Ճորտատիրական իրավունքի վերացումը Ռուսաստանում և բուրժուական բարեփոխումները:
 286. Պետական կարգերի և իրավունքի փոփոխությունները 1905-1907թթ. ռուսական հեղափոխության հետևանքով:
 287. Փետրվարյան բուրժուաժողովրդավարական հեղափոխությունը: Ժամանակավոր կառավարությունը և նրա իրականացրած բարեփոխումները:
 288. Մեյձի հեղափոխությունը: XIX դարի 70-80 թթ. բուժուական բարեփոխումները Ճապոնիայում:
 289. Ճապոնիայի 1889թ. Սահմանադրությունը: Ճապոնիայի պետությունը XIX դ. վերջին XX դ. սկզբին:
 290. Պետական կարգի հիմնական փոփոխությունները Անգլիայում և 1911թ. պառլամենտի մասին ակտը:
 291. Խորհրդային պետության ստեղծումը: Ռազմական կոմունիզմի քաղաքականությունը և պետական կառուցակարգը:
 292. Խորհրդային պետությունը նէպի տարիներին (1921-1929թթ.):
 293. ԽՍՀՄ կազմավորումը:
 294. Խորհրդային պետությունը 1930-1941թթ.:
 295. ԽՍՀՄ 1936թ. Սահմանադրությունը: Օրինականության զանգվածային խախտումները:
 296. Խորհրդային պետությունը հետպատերազմյան վերականգնման և ժողովրդական տնտեսության զարգացման տարիներին (1945-50-ական թթ. սկիզբ):
 297. Խորհրդային պետությունը խրուշչովյան հալոցքի տարիներին:
 298. Խորհրդային պետությունը հասարակական զարգացման տեմպերի դանդաղեցման տարիներին: Հասարակական և պետական կյանքի լճացման երևույթները:
 299. ԽՍՀՄ 1977թ. Սահմանադրությունը:
 300. Խորհրդային պետությունը վերակառուցման տարիներին: ԽՍՀՄ փլուզումը:
 301. Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմության ուսումնասիրության առարկան, հետազոտման մեթոդները:
 302. Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմության տեղն իրավաբանական գիտությունների համակարգում և նշանակությունը:
 303. Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմության պարբերացումը և ուսումնասիրության աղբյուրագիտական հիմքերը:
 304. Հայկական ցեղային միությունները հայկական բարձրավանդակում և հարակից շրջաններում մ.թ.ա. III-II հազարամյակներում:
 305. Տոհմատիրական կարգերի քայքայումը և հայկական պետաքաղաքական կազմավորումները. Նաիրի, Հայասա-Ազի, Արմենի Շուբրիա և այլն: Դրանց սոցիալ-տնտեսական կարգերը և կառավարման համակարգը:
 306. Միասնական (համազգային) պետության հիմնադրման նախադրյալները:
 307. Արարատյան թագավորության կազմավորումը և նրա զարգացման երկու գլխավոր փուլերը:
 308. Արարատյան թագավորության տնտեսական կարգը և հասարակության սոցիալ-իրավական կառուցվածքը:
 309. Արարատյան թագավորության պետական կարգը:
 310. Արարատյան թագավորության իրավունքը:
 311. Արմենի-Շուբրիայի հայկական թագավորությունը: Շուբրիայի հասարակական և պետական կարգը:
 312. Արարատյան թագավորության անկումը և Երվանդյան (Հայկազյան) հարստության հաստատումը Տուշպա-Վանում:
 313. Հայաստանի ենթարկումը Աքեմենյան Պարսկաստանին (մ.թ.ա. 521-331 թթ.): Հայաստանի հասարակական կարգը և սատրապային կառավարման կարգը:
 314. Հայկական իրավունքը մ.թ.ա. VI-IV դդ.:
 315. Արտաշեսյան հարստության հաստատումը և հայկական միացյալ կենտրոնացված պետության ստեղծումը:
 316. Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական կարգը Արտաշեսյանների դարաշրջանում:
 317. Հայաստանի պետական կարգը Արտաշեսյան դարաշրջանում:
 318. Հայկական իրավունքը և դրա աղբյուրները մ.թ.ա. II-I դդ.:
 319. Արշակունյաց Հայաստանի հասարակական-տնտեսական կարգերը:
 320. Արշակունյաց հարստության անկումը: Պետականության կորուստը և դրա արտաքին ու ներքին պատճառները:
 321. Նախարարական կարգը որպես տնտեսական հարաբերություն: Հողատիրության ձևերը:
 322. Պետական կարգերը Հայաստանում I-II դդ.և III-V դդ.:
 323. Հայաստանը քաղաքական կարգավիճակը արաբական Խալիֆայության և Բյուզանդական կայսրության կազմում:
 324. Վաղ միջնադարյան հայկական իրավունքի աղբյուրները:
 325. Վաղ միջնադարյան Հայստանի իրավունքի հիմնական ինստիտուտները:
 326. Դատարանակազմության և դատավարության առանձնահատկությունները Վաղ միջնադարյան Հայաստանում:
 327. Բագրատունյաց թագավորությունը: Միասնական պետությանª ՙՀայոց տան՚ շրջանը 885-914թթ.:
 328. Բագրատունյաց թագավորության մասնատվածության շրջանը և հայ ֆեոդալական իշխանությունների առաջացումը 914-1045թթ.:
 329. Բագրատունյաց թագավորության հասարակական կարգը:
 330. Բագրատունյաց թագավորության պետական կարգը:
 331. Դատարանակազմությունը և դատավարությունը Հայաստանում IX-XII դդ.:
 332. Հայկական միջնադարյան իրավունքի աղբյուրները:
 333. Իրավունքի ճյուղերի և ինստիտուտների հիմնական սկզբունքներն ըստ Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի:
 334. Կիլիկյան հայ թագավորության առաջացման նախադրյալները, տնտեսական զարգացումը և հասարակական կարգը:
 335. Կիլիկյան հայ թագավորության պետական կարգը:
 336. Կիլիկյան հայ թագավորության իրավունքի աղբյուրները:
 337. Իրավական կարգավորման հիմնական ոլորտների բնութագիրը Կիլիկյան հայ թագավորությունում:
 338. Զաքարյանների իշխանապետության հասարակական-տնտեսական կարգերը, կառավարման կարգը:
 339. Հայաստանի քաղաքական վիճակը Սեֆյան Իրանի և Օսմանյան Թուրքիայի տիրապետության տակ:
 340. Սոցիալ-տնտեսական կարգերը Արևելյան Հայաստանում XVI-XVIII դդ.:
 341. Սոցիալ-տնտեսական կարգերը Արևմտյան Հայաստանում XVI-XVIII դդ.:
 342. Պարսկական կառավարման համակարգը և վարչական ու դատական մարմինները Արևելյան Հայաստանում:
 343. Թուրքական կառավարման համակարգը և վարչական-դատական մարմինները Արևմտյան Հայաստանում:
 344. Սյունիքի, Խամսայի մելիքությունները որպես ինքնավարություններ: Մուշի, Սասունի և Զեյթունի կարգավիճակը և կառավարման կարգը:
 345. Իրավունքի ազբյուրները Հայաստանում 14-18-րդ դդ:
 346. Հայ քաղաքական իրավական միտքը. ՙՆոր տետրակ, որ կոչի յորդորակ՚, ՙՈրոգայթ Փառաց՚, ՙՏետրակ, որ կոչի նշաւակ՚, ՙՀայ-ռուսական դաշնագիրը՚ (Արղությանի և Շահամիրյանի նախագծերը):
 347. 1828թ. Թուրքմենչայի պայմանագիրը և Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին:
 348. Կառավարման կարգը Արևելյան Հայաստանումª Ռուսաստանի հետ միավորվելուց հետո:
 349. Արևելյան Հայաստանը 1905-1907թթ. և 1917թ. փետրվարյան հեղափոխությունների ժամանակ:
 350. 1917թ. սեպտեմբերի Հայոց ազգային համախորհրդակցությունը և Ազգային ժողովի և նրա գործադիր մարմնիª Հայոց ազգային խորհրդի ստեղծումը:
 351. Անդրկովկասյան Հանրապետությունը:
 352. Հայոց ներքին ինքնավարության մարմինները Արևմտյան Հայաստանում:
 353. Իրավունքի աղբյուրները Արևելյան Հայաստանում:
 354. Իրավունքի աղբյուրները Արևմտյան Հայաստանում:
 355. Հայերին և հայկական հարցին առնչվող միջազգային պայմանագրերª կնքված 19-րդ դ.:
 356. Հայաստանի Հանրապետության Հռչակումը և պետական շինարարությունը.
 357. Առաջին Հանրապետության գործադիր իշխանության համակարգը. կառավարություն, նախարարություններ: Բանակը:
 358. Տեղական կառավարման համակարգը Առաջին հանրապետությունում:
 359. Հայաստանի Առաջին Հանրապետության դատական համակարգը:
 360. Հայաստանի Առաջին Հանրապետության իրավական համակարգը և իրավունքի աղբյուրները:
 361. Սոցիալիստական պետության ու իրավունքի տեսական հիմունքները: Հայաստանի խորհրդայնացումը և սոցիալիստական օրենսդրության ձևավորումը:
 362. Ռազմական կոմունիզմի քաղաքականությունը և 1921 թ. քաղաքացիական պատերազմը: Անցումը նեպի քաղաքականության:
 363. Պետական իշխանության ու կառավարման կենտրոնական և տեղական մարմինները 1920-21թթ:
 364. Դատական համակարգը 1920-21թթ.:
 365. Սոցիալիստական իրավունքի ստեղծումը Հայաստանում:
 366. Խորհրդային Հայաստանի 1922թ. Սահմանադրությունը:
 367. Իրավապահպան մարմինների համակարգը 1922-29 թթ
 368. Խորհրդային Հայաստանի իրավունքը նեպի տարիներին:
 369. 69. Սոցիալիզմի ՙամբողջ ճակատով հարձակաման՚ կուրսը և դրա բաղադրատարրերը£
 370. ԽՍՀՄ 1936թ© Սահմանադրությունը£ ՀԽՍՀ 1937թ© Սահմանադրության ընդունումը£
 371. Պետական իրավունքը և պետական ապարատը 1930-1941թթ.:
 372. Խորհրդային Հայաստանի իրավունքը սոցիալիզմի հիմքերի կառուցման տարիներին:
 373. Պետական ապարատի վերակառուցումը ռազմական ձևով Մեծ Հայրենականի տարիներին£
 374. Խորհրդային Հայաստանի օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխությունները պատերազմի տարիներին:
 375. Փոփոխությունները պետական ապարատում 1945-53թթ£
 376. Խորհրդային Հայաստանի իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը հետպատերազմյան տարիներին:
 377. Պետական ապարատի վերակառուցումը 1953-60 թթ£
 378. Իրավապահ մարմինների և դատարանակազմության վերակառուցումները 1953-60թթ:
 379. Խորհրդային Հայաստանի իրավունքը սոցիալիզմի ազատականացման տարիներին:
 380. ՙԶարգացած սոցիալիզմի՚ և ՙհամաժողովրդական պետության՚ հայեցակարգը:
 381. ԽՍՀՄ 1977թ. և ՀԽՍՀ 1978թ. Սահմանադրությունները:
 382. Իրավունքը ՙզարգացած սոցիալիզմի՚ փուլում:
 383. Մ. Գորբաչովի վերակառուցման քաղաքականությունը և միութենական պետության փլուզումը:
 384. Օրենսդրության զարգացումը վերակառուցման տարիներին:
 385. Հայաստանի անկախացման գործընթացը: Հայաստանի անկախության հռչակագիրը և ապագա սահմանադրական բարեփոխումների ուղղությունները:
 386. Հայաստանի երրորդ Հանրապետության սահմանադրական օրենսդրության հիմնախնդիրները: 1995թ. Սահմանադրության նախագծի մշակումը:
 387. Իրավական զարգացումը 1995թ. Սահմանադրության ընդունումից հետո:
 388. Դատաիրավական բարեփոխումները և նոր նյութական ու դատավարական օրենսգրքերի ընդունումը 1998թ.:
 389. 2005 թ. սահմանադրական բարեփոխումը:
 390. Պետական շինարարության և նոր իրավական համակարգի ստեղծման արդյունքները և միտումները Երրորդ Հանրապետությունում: