Ֆրանկլինի ընդհանուր պարբերական համակարգի բազիսության հարցեր

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2009

Հաստատված