ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ (Նորագույն շրջանի հայ գրականություն. Գրականության տեսություն)

Հարցաշար
գրականության տեսություն
Հարցեր
 1. Գրականագիտությունը և գեղագիտությունը
 2. Գեղեցիկի կատեգորիան, նրա պրոբլեմատիկան:
 3. Վեհը: Վեհի հարաբերությունը գեղեցիկի հետ
 4. Ողբերգականի էությունը: Ողբերգականի տարբեր ձևերը
 5. Կոմիկականը: Կոմիկականի ձևերն ու միջոցները:
 6. Ողբերգականի և կոմիկականի միասնությունը գրականության
 7. Գեղագիտությունը և գրականագիտությունը Հին Հունաստանում
 8. Միջնադարյան գեղագիտություն: Վերածնունդ:
 9. Կլասիցիզմ (Բուալայի <<Պոետական արվեստը>>):
 10. XVIII դարի գրականագիտությունը (Ժ.Ժ. Ռուսսո, Դիդրո, Լեսսինգ, Կանտ, Գյոթե, Վոլտեր, Շիլլեր):
 11. XIX դարի գրականագիտության հիմնական աղբյուրները
 12. XX դարի գրականագիտական ուղղությունները
 13. Հայ գրականագիտության զարգացման փուլերը:
 14. Արվեստի տեսակների դասակարգման սկզբունքները (Լեսսինգ, Հեգել, Տեն,):
 15. Գրականությունը և տարածական արվեստները:
 16. Գրականությունը և քանդակագործությունը
 17. Գրականությունը և ժամանակային արվեստներ:
 18. Գրականությունը և համադրական արվեստները (թատրոն, կինո):
 19. Գրականության պատմական զարգացման օրինաչափությունները:
 20. Ստեղծագործությունը իբրև կառուցվածք: Կառուցվածքն իբրև ձևի և իմաստի անբաժանելի միասնություն
 21. Հասկացություն գեղարվեստական ինֆորմացիայի մասին Վերլուծությունն իբրև ինֆորմացիայի մատուցման ձև
 22. Վերլուծությունը և մեկնաբանությունը գրականագիտության և քննադատության մեջ
 23. Վերլուծության պատմագործառութային ասպեկտները
 24. Լեզուն իբրև գեղարվեստական պատկերման միջոց: Լեզվի հաղորդակցական, հոգեբանական և գեղարվեստական մակարդակները
 25. Բառի գեղագիտական գործառույթը: Լեզվաարտահայտչական միջոցները և կառուցվածքները:
 26. Գեղարվեստական ինֆորմացիան եվ համատեքստը
 27. Հասկացություն գրական սեռերի և տեսակների մասին
 28. Գրական ժանրի ըմբռնումը: Ժանրերի տարբերակման չափանիշները (թեմատիկ և կոմպոզիցիոն – կառուցվածքային
 29. Գրական ուղղության ըմբռնումը: Գրականության պատմական զարգացումը իբրև գրական ուղղության հիմք: Գրական ուղղության կապը ժանրային համակարգի հետ
 30. Կլասիցիզմ. հիմնական գծերը: Կլասիցիզմի տեսությունը (Բուալոյի <<Պոետական արվեստը>>):
 31. Ռոմանտիզմի փիլիսոփայությունը և գեղագիտությունը:
 32. Ռեալիզմը իբրև գեղարվեստական ինքնուրույն մեթոդ: Ռեալիզմի զարգացման փուլերը և ժանրային նախասիրությունները
 33. XIX դարի գեղարվեստական ուղղությունները
 34. XX դարի գեղարվեստական ուղղությունները
 35. Խորքային հոգեբանության խնդիրները ժամանակակից գրականագիտության մեջ (Կ. Յունգը և նրա հետևորդները):