Архив защит

Sep 18 2021
Сравнительная оценка клинико-лабораторного состояния тканей пародонта при использовании протезных конструкций на основе металла и оксида циркония Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци Стоматология ( ԺԴ.00.12 )
Sep 18 2021
Профилактика резорбции крестальной кости при дентальной имплантации с учетом биомеханических свойств костной ткани Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци Стоматология ( ԺԴ.00.12 )
Янв. 31 2020
Ծնոտոսկրերի դեֆեկտների և արտահայտված ատրոֆիաների իմպլանտացիոն վերականգնման արդյունավետ մեթոդների մշակումը և կիրառումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
фев 19 2018
Ատամնային իմպլանտացիայի բարդությունների կանխարգելման և բուժման համալիրում մագնիսա-լազերային թերապիայի էֆեկտիվության գնահատումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Dec 25 2017
Օկլյուզիայի սագիտալ անկանոնությունների օրթոդոնտիկ բուժման ազդեցությունը կիսադեմի ստորին երրորդի գեղագիտական չափանիշների վրա դեռահասների մոտ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Sep 25 2017
Երեխաների ատամների կարծր հյուսվածքների կրակալման արդյունավետության բարձրացումը ռեմիներալիզացնող միջոցների կիրառմամբ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Июн. 26 2017
Համակցված ազդեցությամբ յուբիվաքս քսուկի օգտագործման փորձարարական հիմնավորումը մաշկի II, III-ա աստճանի ջերմային և մաշկի ու բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի II,III աստիճանի քիմիական այրվածքների տեղային բուժման դեպքում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
фев 20 2017
Բերանի խոռոչի թթվահիմնային հավասարակշռության տեղաշարժերի հիմնական օրինաչափությունները լորձաթաղանթի հիվանդությունների և ընդհանուր ախտաբանության որոշ դեպքերում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Янв. 16 2017
Քունքստործնոտային հոդի դիսֆունկցիաներով հիվանդների ախտորոշման և բուժման օկլյուզիոն դրույթները Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Dec 05 2016
Ատամնաշարի դեֆեկտների անշարժ պրոթեզավորման դեպքում հենակետային ատամների եզրային լնդի կառուցվածքաֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Dec 21 2015
Գալվանական հոսանքի բարձրացրած մակարդակի ազդեցությունը պարօդոնտի զարգացման վրա Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Dec 18 2015
Տարբեր տեսակի շարժական պրոթեզների կիրառմամբ օրթոպեդիկ բուժման արդյունավետության համեմատական գնահատականն ըստ արյան ագրեգատային վիճակի ցուցանիշների Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Март 23 2015
Ժամանակավոր անշարժ կամրջաձև պրոթեզների ներբերանային համեմատական գնահատումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Март 16 2015
Պերիօդոնտի սենսոր ապարատի ձևաբանական ու ֆունկցիոնալ բնութագիրը ատամների էնդոդոնտիկ բու-ման և ատամանշարերի անշարժ պրոթեզավորման ժամանակ (կլինիկափարձարարական հետազոտություն) Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Oct 27 2014
Հայաստանի Հանրապետության հայ ազգաբնակչության մոտ պարոդոնտի բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ կիրառվող հակամանրէային ատամի մածուկների արդյունավետության կլինիկա-մանրէաբանական գնահատականը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )