Հանցավորության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում անցումային ժամանակաշրջանում

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Доктор наук
Специальность
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Тема утверждена
Дата защиты
Завершено

2008

Подтверждено