Հայաստանի Հանրապետության անտառային գեոհամակարգերի տարածաժամանակային փոփոխությունները և կառավարման հիմնախնդիրները

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Доктор наук
Специальность
Երկրաբնապահպանություն
ԻԴ.04.01
Тема утверждена
Дата защиты
Завершено

2012

Подтверждено

2011

Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ