Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

Թվանիշ
Ա.04.07

Ա.04.07-ը ներառում է նախկին Ա.04.09 – Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա և գերհաղորդականություն և Ա.04.08 – Պլազմայի ֆիզիկա մասնագիտությունները

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր