Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

Թվանիշ
Ա.04.07

Ա.04.07-ը կարող է ներառել նախկին Ա.04.09 – Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա և գերհաղորդականություն մասնագիտությունը

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր