Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

Թվանիշ
Ա.04.07

Ա.04.07-ը կարող է ներառել նախկին Ա.04.09 – Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա և գերհաղորդականություն մասնագիտությունը, Ա.04.08 – Պլազմայի ֆիզիկա

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր