Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Սեպ. 20 2023
Կիրճերում կազմավորվող մակաբացման ապարների բազմաստիճան լցակույտերի լարվածային վիճակի ծավալային ֆիզիկական մոդելավորումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Հուլ. 26 2023
Լեռնային բացահանքի տեկտոնական խզումներով թուլացած կողի կայունության երկրամեխանիկական հիմնավորումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Հուլ. 18 2023
Մետաղական հանքավայրերի շահագործման բաց եղանակից ստորգետնյա եղանակին անցման տեխնոլոգա-կազմակերպչական արդյունավետ լուծումների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Մայ. 27 2022
Տեկտոնական խախտումներով թուլացած կողով լեռնային բացահանքում հանքաքարի տեղափոխման ռացիոնալ տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Սեպ. 10 2021
Քաջարանի բացահանքի արտադրական գործընթացների պարամետրերի օպտիմալացումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Հուն. 07 2019
Շտոկվերկային հանքավայրերի կոնդիցիաների և բաց մշակման պարամետրերի օպտիմալացումտ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Դեկ. 24 2014
Շամլուղի պղնձի հանքավայրի համակցված մշակման եղանակով հանքաքարի արդյունահանման տեխնոլոգիական պարամետրերի օպտիմալացում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Հուլ. 08 2014
Բազմակազմ հոտալուծույթների մշակում բարդ լեռնատեխնիկական պայաններում հորատման համար Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Հուն. 20 2014
Ալմաստային ապարաքայքայիչ գործիքների շահագործման ցուցանիշների վրա կառուցվածքային պարամետրերի ազդեցության հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Հոկ. 11 2013
Մակաբացման ապարների և հանքահարստացման պոչերի համատեղ լցակույտերի ձևավորման տեխնոլոգիայի մշակում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Դեկ. 16 2011
Տուֆի բացահանքերի շահագործման ռացիոնալ տեխնոլոգիայի մշակումը և պարամետրերի հիմնավորումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Հուլ. 15 2009
Ստորգետնյա մշակման համակարգերի կառուցվածքային տարրերի պարամետրերրի օպտիմալացումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )