Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 13 2022
Նոր երկչափ անցումային մետաղի քալկոգենիդների հաշվարկային որոնումը և դրանց հատկությունների ուսումնասիրումը կիսահաղորդչային սարքերում կիրառության համար Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հուն. 28 2022
Նոր երկչափ անագի օքսիդների հաշվարկային որոնումը և դրանց կիրառությունը կիսահաղորդչային գազային սենսորներում Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Ապրիլ 23 2022
Քվանտային կետերում բարդ էքսիտոնային կոմպլեքսների օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հնվ. 22 2022
Կոնական քվանտային կետերի էլեկտրոնային և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Դեկ. 19 2020
Էլեկտրոնի ցանցային շարժունակության աղմուկները բևեռային կիսահաղորդիչներում Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Օգս. 27 2020
Մետաղների և կիսահաղորդիչների նանոմասնիկների փոխազդեցությունը կենսաբանական մակրոմոլեկուլների հետ լուծույթում Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Դեկ. 24 2018
Կիսահաղրդչային նանոկառուցվածքների էլեկտրոնային և օպտիկական հատկությունների վրա արտաքին գործոնների ազդեցության տեսական ուսումնասիրում Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հուն. 16 2018
Կիսահաղորդչային կենսասենսորի էլեկտրաստատիկ ազդանշանի ուժեղացումը ինտերկալացվող լիգանդներով Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Մայ. 26 2018
Էներգաանկախ մեմրիստորային կառուցվածքների ստեղծումը և դրանց էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրումը Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Մայ. 26 2018
Փոխանակային երևույթները և օպտիկական կլանումը քվանտային կետերում և գծիկներում Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հուն. 27 2017
Վակուումային և մագնետրոնային փոշեցրման եղանակներով ստացված CdTe, CdS թաղանթների և CdTe/CdS արևային էլեմենտների բնութագրերի օպտիմալացումը Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հուն. 27 2017
Անագի երկօքսիդի մակերևույթի վրա գազերի ադսորբցիայի հետազոտումը խտության ֆունկցիոնալ տեսությամբ Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Մայ. 27 2017
Քվանտային նանոշերտերի էլեկտրադինամիկական և սպինային բնութագրերի տեսական հետազոտում Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Դեկ. 24 2016
Դիէլեկտրիկական սահմանափակմամբ կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում կոլեկտիվ վիճակների և օպտիկական երևույթների հետազոտումը Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հուն. 24 2016
Լույսի ներգոտիական կլանումը կիսահաղորդչային պարաբոլական քվանտային փոսում Երևանի պետական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )