Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Նոյ. 14 2023
Հայաստանում որոշ ինվազիվ բուսատեսակների տարածվածությունը և ինվազիվության ռիսկի գնահատումը ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Սեպ. 12 2023
Հայաստանի ֆլորայի IRIDACEAE JUSS. ընտանիքի պոլինոկարգաբանությունը ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Հուլ. 19 2022
ՀՀ-ում տարածված դեղաբանական նշանակություն ունեցող որոշ մակրոմիցետների կենսաբանական ակտիվ նյութերի գնահատում Երևանի պետական համալսարան Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Մայ. 12 2022
Արևելյան սոսու և սովորական հացենու որոշ էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատումը Երևան քաղաքում ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Ապրիլ 14 2022
Մատնունի ծիրանավորի (POTENTILLA PORPHYRANTHA JUZ.) կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները Հայաստանի տարբեր բնակլիմայական պայմաններում ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Մարտ 25 2022
Հորթուն-1 (Հայաստան) վաղ պլիոցենյան տեղավայրի ֆլորան և պալեոկլիման ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Դեկ. 21 2021
Հարավային Անդրկովկասի ֆլորայի SALSOLOIDEAE ULBR. ենթաընտանիքի (ընտ. CHENOPODIACEAE VENT.) պալինոկարգաբանությունը ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Նոյ. 30 2021
Ծառաբույսերի պարտիզային ձևերի ներմուծման և հարմարողականության առանձնահատկությունները Հայաստանի բուսաբանական այգիներում ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Նոյ. 05 2021
GERANIACEAE JUSS. ընտանիքը Հայաստանում Երևանի պետական համալսարան Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Հուլ. 27 2021
Որոտան գետի ավազանի վաղ պլեյստոցենյան ֆլորան որպես հիմք հարավ-արևելյան Հայաստանի ժամանակակից բուսական ծածկույթի ձևավորման համար ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Հուլ. 14 2021
Հայաստանի Հանրապետության ռիսկային որոշ տարածքների հողերի վատթարացման էկոլոգիական հետևանքների գնահատումը և բարելավման ուղիները Երևանի պետական համալսարան Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Հուն. 29 2020
Երևանի կանաչ տնկարկների դենդրոֆլորայի հարստացման և գեղազարդության բարձրացման խնդիրները ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Մայ. 22 2020
Ասպիրակ (SPIRAEA L.) ցեղի գնահատումը որպես բարձր գեղազարդ տեսակների ներմուծման աղբյուր Հայաստանում ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Հուլ. 09 2019
Scilla sensu lato ցեղը Հայաստանի ֆլորայում ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Մարտ 15 2019
ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի տարածաշրջանի մերձալպյան գոտու ռելիկտային դենդրոցենոզները և պահպանության ու վերարտադրության խնդիրները ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )